1. Urządzenie techniczne objęte dozorem technicznym może być eksploatowane na podstawie:

 
 
 
 

2. Które z wymienionych czynności nie należą do zakresu obowiązków obsługującego UTB:

 
 
 
 

3. Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzeń technicznych:

 
 
 
 

4. Dozorem technicznym nazywamy:

 
 
 
 

5. Dozór techniczny nad urządzeniami technicznymi wykonuje:

 
 
 
 

6. Zmiana parametrów technicznych lub zmiana konstrukcji urządzenia technicznego traktowana jest jako:

 
 
 
 

7. Uzgodnioną naprawę lub modernizację urządzeń technicznych może wykonać:

 
 
 
 

8. Ustawa o dozorze technicznym określa następujące formy dozoru technicznego:

 
 
 
 

9. Decyzję zezwalającą na eksploatację urządzenia technicznego wydaje:

 
 
 
 

10. Obsługujący urządzenia techniczne może podjąć pracę gdy:

 
 
 
 

11. Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć pracę gdy:

 
 
 
 

12. W przypadku nieprzestrzegania przez eksploatującego przepisów o dozorze technicznym eksploatujący:

 
 
 
 

13. W przypadku stwierdzenia zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska inspektor:

 
 
 
 

14. W przypadku niebezpiecznego uszkodzenia urządzenia technicznego lub nieszczęśliwego wypadku eksploatujący:

 
 
 
 

15. Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi może zostać cofnięte przez:

 
 
 
 

16. Urządzenie techniczne nieobjęte dozorem technicznym to:

 
 
 
 

17. Urządzenia technicznę objęte dozorem technicznym to:

 
 
 
 

18. Niebezpieczne uszkodzenia urządzenia technicznego to:

 
 
 
 

19. Nieszczęśliwy wypadek to:

 
 
 
 

20. Podnoszenie i przenoszenie osób przez urządzenie techniczne przeznaczone wyłącznie do transportu ładunków wymaga:

 
 
 
 

21. Odpowiedzialnym za zapewnienie właściwek obsługi i konserwacji urządzenia technicznego jest:

 
 
 
 

22. Wymagane przepisami prawa przeglądy konserwacyjne wykonuje:

 
 
 
 

23. Dziennik konserwacji urządzenia technicznego prowadzi:

 
 
 
 

24. Badania odbiorcze przeprowadza się dla urządzeń technicznych

 
 
 
 

25. Badania okresowe przeprowadza się dla urządzeń technicznych objętych dozorem:

 
 
 
 

26. Nieobecność konserwującego na badaniu urządzenia technicznego wymaga min.:

 
 
 
 

27. Kandydat na obsługującego urządzenie techniczne musi:

 
 
 
 

28. Obsługujący urządzenie techniczne ma obowiązek przerwać pracę gdy:

 
 
 
 

29. Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzenia mogą być określone:

 
 
 
 

30. Terminy badań okresowych i doraźnych kontrolnych UTB określone są:

 
 
 
 

31. Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest:

 
 
 
 

32. Urządzenie  techniczne można eksploatować na podstawie:

 
 
 
 

33. Po wykonanych czynnościach przy urządzeniu technicznym inspektor sporządza

 
 
 
 

34. Naprawę i modernizację urządzenia technicznego wykonuje

 
 
 
 

35. Bezpośrednio odpowiedzialnym za bezpieczną eksploatację urządzenia technicznego jest:

 
 
 
 

36. Informacje dotyczące zasad bezpiecznej obsługi urządzenia są zawarte w:

 
 
 
 

37. W ramach czynności przed rozpoczęciem pracy obsługujący:

 
 
 
 

38. Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje:

 
 
 
 

39. Przeciążenie UTB w trakcie pracy:

 
 
 
 

40. Badania doraźne eksploatacyjne wykonuje się m.in.:

 
 
 
 

41. Obowiązki obsługującego określone są:

 
 
 
 

42. Badania okresowe urządzenia technicznego są wykonywane przez:

 
 
 
 

43. Jednostką dozoru technicznego jest:

 
 
 
 

44. Zaświadczenie kwalifikacyjne uprawniające do obsługi urządzeń technicznych ważne są na terenie:

 
 
 
 

45. Obowiązek stosowania środków ochrony indywidualnej przez operatorów urządzeń technicznych wynika z:

 
 
 
 

46. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu przepisom dozoru technicznego podlegają:

 
 
 
 

47. Instrukcja eksploatacji może nie zawierać:

 
 
 
 

48. Księga rewizyjna urządzenia musi zawierać:

 
 
 
 

49. Decyzja wydana przez UDT:

 
 
 
 

50. Do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje może przystąpić osoba, która:

 
 
 
 

51. Po zakończonym badaniu technicznym z wynikiem pozytywnym inspektor UDT:

 
 
 
 

52. Zaświadczenia kwalifikacyjne:

 
 
 
 

53. Dokonujący przeróbek urządzenia technicznego bez uzgodnienia z organem właściwej jednostki dozoru technicznego:

 
 
 
 

54. Kto dopuszcza do eksploatacji urządzenie techniczne bez ważnej decyzji zezwalającej na eksploatację.:

 
 
 
 

55. Instrukcja eksploatacji to:

 
 
 
 

56. Zaświadczeń kwalifikacyjnych do obsługi nie wymaga się:

 
 
 
 

57. Osoba posiadająca zaświadczenia kwalifikacyjne może obsłuiwać:

 
 
 
 

58. Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest:

 
 
 
 

59. Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych są:

 
 
 
 

60. Obsługujący który jest świadkiem wypadku ma obowiązek

 
 
 
 

61. Obsługującemu nie wolno

 
 
 
 

62. Formami dozoru technicznego są:

 
 
 
 

63. Podnoszenie osób urządzenia, które zostały zaprojektowane I wykonane wyłącznie do podnoszenia ładunków

 
 
 
 

64. Podnoszenie ładunków za pomocą dwóch lub więcej UTB

 
 
 
 

65. Przebywanie osób pod ładunkiem przenoszonym jest

 
 
 
 

66. Przenoszenie ładunków nad osobami jest

 
 
 
 

67. Zaświedczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje:

 
 
 
 

68. Komisja egzaminacyjna powiadamia osobę zainteresowaną o wyniku egzaminu:

 
 
 
 

69. Dziennik konserwacji powinien być prowadzony:

 
 
 
 

70. Instrukcja stanowiskowa:

 
 
 
 

71. Po upływie terminu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi urządzenia obsługujący:

 
 
 
 

72. Przedłużenie ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego następuje:

 
 
 
 

73. Udźwig UTB to parametr urządzenia bezpośrednio związany z:

 
 
 
 

74. Masa netto 1000l wody wynosi ok:

 
 
 
 

75. Masa ładunku składającego się z 40 opakowań po 25kg każdy wynosi:

 
 
 
 

76. Masa 60 kartonów po 20kg każdy wynosi

 
 
 
 

77. Masą podnoszonczego ładunku można określić na podstawie:

 
 
 
 

78. Informacja dotycząca udźwigu urządzenia może być zawarta:

 
 
 
 

79. Prawidłowe określenie jednostki udźwiu to:

 
 
 
 

80. Częściami składowymi żurawia stacjonarnego są:

 
 
 
 

81. Zderzaki to:

 
 
 
 

82. We wciągnikach linowych żurawi stacjonarnych zderzaki mogą występować:

 
 
 
 

83. We wciągnikach łańcuchowych żurawi stacjonarnych zderzaki mogą występować:

 
 
 
 

84. Odoboje to:

 
 
 
 

85. Lina zbudowana jest z:

 
 
 
 

86. Rdzeń liny jest oznaczony numerem:

 
 
 
 

87. Splotka liny jest oznaczony numerem:

 
 
 
 

88. Linę szcześciosplotkową przedstawia obraz:

 
 
 
 

89. Ilość splotek przedstawionej na rysunku liny to:

 
 
 
 

90. Wciągniki łańcuchowe żurawi stacjonarnych wyposażone są najczęściej w łańcuch:

 
 
 
 

91. Zabezpieczenie haka przed odkręceniem może być zrealizowane za pomocą:

 
 
 
 

92. Haki dzielimy na:

 
 
 
 

93. Jaką funkcję pełni zapadka w zbloczu hakowym?

 
 
 
 

94. Zabezpieczeniem mechanicznym w budowie żurawia stacjonarnego nie jest:

 
 
 
 

95. Pokazana na rysunku część wciągarki żurawia stacjonarnego to:

 
 
 
 

96. Zabezpieczeniami elektrycznymi stosowanymi w budowie żurawi stacjonarnych są:

 
 
 
 

97. Zabezpieczeniami mechanicznymi stosowanymi w budowie żurawi stacjonarnych są:

 
 
 
 

98. Ile elementów dociskających linę powinno być zamontowanych na bębnie linowym wciągarki żurawia stacjonarnego?

 
 
 
 

99. Sprawdzenie łącznika krańcowego mechanizmu podnoszenia w kierunku „góra” wykonuje się:

 
 
 
 

100. Łącznik bezpieczeństwa „STOP” służy do:

 
 
 
 

101. Łącznik krańcowy mechanizmu podnoszenia w kierunku „góra”:

 
 
 
 

102. Co to jest blokada krzyżowa w kasecie sterującej?

 
 
 
 

103. Zadziałanie ogranicznika udźwigu spowoduje:

 
 
 
 

104. Kierunki ruchów żurawia stacjonarnego sterowanego radiowo powinny być oznaczone:

 
 
 
 

105. Skrót GNP oznacza:

 
 
 
 

106. Zabezpieczeniem przed wypadnięciem ładunku z gardzieli haka jest:

 
 
 
 

107. Jakim kolorem powinien być oznaczony łącznik bezzwłocznego zatrzymania STOP?

 
 
 
 

108. Haki żurawi stajonarnych:

 
 
 
 

109. W jakich wciągnikach żurawi stacjonarnych nie jest wymagane zastosowanie łącznika krańcowego mechanizmu podnoszenia w kierunku góra?

 
 
 
 

110. O ile wytwórca nie określi inaczej, minimalna odległość w jakiej musi zatrzymać się zblocze hakowe, licząc od najniżej położonych elementów wciągnika lub wciągarki wynosi:

 
 
 
 

111. Elementem bezpieczeństwa montowanym w mechanizmie podnoszenie wciągnika lub wciągarki żurawia stacjonarnego może być:

 
 
 
 

112. Do podstawowych parametrów żuawia stacjonarnego należy:

 
 
 
 

113. O ile producent nie przewidział inaczej, łącznik krańcowy mechanizmu podnoszenia w kierunku „dół” powinien być tak ustawiony aby:

 
 
 
 

114. Kryteria zużycia haka to:

 
 
 
 

115. O ile producent nie określa inaczej, dopuszczalne wytarcie gardzieli haka wciągnikach żurawi stacjonarnych ogólnego zastosowania wynosi:

 
 
 
 

116. O ile producent nie określa inaczej, dopuszczalne rozwarcie gardzieli haka żurawi stacjonarnych ogólnego przeznaczenia wynosi:

 
 
 
 

117. Pęknięta splotka liny nośnej wciągnika lub wciągarki żurawia stacjonarnego powoduje, że:

 
 
 
 

118. Co może oznaczać miejscowe zwężenie ( zmniejszenie średnicy ) liny?

 
 
 
 

119. W przypadku awarii żurawia z ładunkiem na haku obsługujący powinien wykonać następujące czynności:

 
 
 
 

120. Obsługującemu zabrania się:

 
 
 
 

121. Sprawdzanie działania łączników krańcowych:

 
 
 
 

122. Próbę hamulca przeprowadza się:

 
 
 
 

123. W przypadku gdy splotka w linie zostanie wyciśnięta:

 
 
 
 

124. Próbę łącznika krańcowego mechanizmu podnoszenia w kierunku góra wykonuje się:

 
 
 
 

125. Po zakończonej pracy, zblocze hakowe:

 
 
 
 

126. Czy podczas normalnej pracy obsługującemu wolno przeciążać żurawia?

 
 
 
 

127. Na jakiej wysokości nad osobami można przenosić ładunek przy użyciu żurawia stacjonarnego?

 
 
 
 

128. Na jakiej wysokości nad przeszkodami (np. maszynami) zaleca się przenosić ładunek przy użyciu żurawi?

 
 
 
 

129. Jak należy zapobiegać wahaniom ładunków?

 
 
 
 

130. Kiedy powinno stosować się trawersą?

 
 
 
 

131. Podnoszenie ładunków tkwiących w ziemi lub przymarzniętych jest:

 
 
 
 

132. Pozostawienie ładunku zawieszonego na haku żurawia:

 
 
 
 

133. Podnoszenie ładunku przez dwa żurawie jednocześnie jest:

 
 
 
 

134. Przenoszenie ludzi wraz z ładunkiem:

 
 
 
 

135. Sygnał „Stop”, na który należy bezzwłocznie zareagować może podać:

 
 
 
 

136. Zawieszenie zawiesia na końcu(na rogu) haka jest:

 
 
 
 

137. Jak należy zawieszać ładunek na haku dwurożnym?

 
 
 
 

138. Operator żurawia widząc ludzi w polu pracy powinien:

 
 
 
 

139. W przypadku stwierdzenia niewłaściwego ustawienia łącznika krańcowego mechanizmu podnoszenia w kierunku góra operator powinien:

 
 
 
 

140. Po zakończeniu pracy z żurawiem należy:

 
 
 
 

141. Podnoszenie ładunków przez otwór w stropie z niżej położonej kondygnacji:

 
 
 
 

142. Kojarzenie ruchów roboczych żurawia to:

 
 
 
 

143. W przypadku rozkołysania ładunku należy:

 
 
 
 

144. Metr sześcienny stali w przybliżeniu waży:

 
 
 
 

145. Czy po zakończeniu pracy operator żurawia może pozostawić zawiesia na haku mechanizmu  podnoszenia?

 
 
 
 

146. Obsługa żurawia z uszkodzonym hamulcem mechanizmu podnoszenia jest:

 
 
 
 

147. Podnoszenie ładunku gdy iny mechanizmu podnoszenia nie są w pionie jest:

 
 
 
 

148. W przypadku konieczności podnoszenia dużego ładunku i obecności przy tej czynności kilku hakowych wydających polecenia operatorowi:

 
 
 
 

149. Ładunki wolno składować:

 
 
 
 

150. W przypadku ograniczonej widoczności miejsca składowania ładunku należy:

 
 
 
 

151. Chwytnik elektromagnetyczny służy do podnoszenia:

 
 
 
 

152. Chwytnik pneumatyczny umożliwia podnoszenie ładunku dzięki:

 
 
 
 

153. Żurawiem nie można podnosić ładunków:

 

 
 
 
 

154. Żurawiem nie można podnosić ładunków:

 
 
 
 

155. Żurawiem nie można podnosić:

 
 
 
 

156. Ocena stanu technicznego haka:

 
 
 
 

157. Obsługujący podejmując ładunek:

 
 
 
 

158. Sprawdzenie przez operatora działania łączników krańcowych żurawi jest:

 
 
 
 

159. Uszkodzenie linki nośnej w przewodowej kasecie sterowniczej:

 
 
 
 

160. Wyłącznik kluczykowy w kasecie sterującej służy do:

 
 
 
 

161. W przypadku rozbujania podnoszonego ładunku należy zasterować ruch:

 
 
 
 

162. Przy dwubiegowym napędzie mechanizmu podnoszenia próbę łącznika krańcowego góra przeprowadzamy:

 
 
 
 

163. Jakie uszkodzenie nie wyklucza dalszej eksploatacji nośnej?

 
 
 
 

164. Wyjęcie kluczyka z kasety terowej powinno być możliwe tylko:

 
 
 
 

165. W przypadku awarii hamulca mechanizmu podnoszenia mając podniesiony ładunek należy:

 
 
 
 

166. Poniższy rysunek przedstawia:

 
 
 
 

167. Poniższy rysunek przedstawia cechę:

 
 
 
 

168. Poniższy rysunek przedstawia cechę:

 
 
 
 

169. Trawersa służy do:

 
 
 
 

170. Minimalny udźwig urządzenia dźwignicowego podnoszącego ładunek o masie 24 t przy użyciu przedstawionej trawersy wynosi:

 
 
 
 

171. Skrót DOR oznacza:

 
 
 
 

172. Ładunek na haku dwurożnym należy zawiesić:

 
 
 
 

173. Na redukcję DOR zawiesia wielocięgnowego wpływa na:

 
 
 
 

174. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A dla zawiesia liniowego:

 
 
 
 

175. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż zawartość A dla zawiesia liniowego:

 
 
 
 

176. Na rysunku pokazana jest:

 
 
 
 

177. W oparciu o przedstawiony rysunek wkaż wartość A (kąt alfa) dla zawiesia dwucięgnowego:

 
 
 
 

178. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (kąt alfa) dla zawiesia dwucięgnowego:

 
 
 
 

179. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o kąt alfa) dla zawiesia dwucięgnowego:

 
 
 
 

180. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o kąt alfa) dla zawiesia dwucięgnowego:

 
 
 
 

181. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o sposób zawieszenia) dla zawiesia pasowego:

 
 
 
 

182. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o sposób zawieszenia) dla zawiesia pasowego:

 
 
 
 

183. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o sposób zawieszenia) dla zawiesia pasowego:

 
 
 
 

184. Wskaż, który ze sposobów podwieszenia ładunku jest prawidłowy:

 
 
 
 

185. Wskaż, który ze sposobów podwieszenia ładunku przy pomocy zawiesia linowego jest prawidłowy:

 
 
 
 

186. Poniższy rysunek przedstawia:

 
 
 
 

187. Poniższy rysunek przedstawia:

 
 
 
 

188. Przedstawione na rysunku zawiesie specjalistyczne służy do:

 
 
 
 

189. Przedstawione na rysunku zawiesie specjalistyczne służy do:

 
 
 
 

190. Za prawidłowy dobór zawiesia odpowiada:

 
 
 
 

191. Zawiesia podlegają przeglądom okresowym w terminach:

 
 
 
 

192. Wybór rodzaju zastosowanego zawiesia zależy od:

 
 
 
 

193. Przed rozpoczęciem pracy obsługujący ma obowiązek:

 
 
 
 

194. Zawiesie to:

 
 
 
 

195. Zawiesia możemy podzielić:

 
 
 
 

196. DOR zawiesia pasowego można określić:

 
 
 
 

197. Praca z zawiesiem bez tabliczki znamionowej:

 
 
 
 

198. Zawiesia łańcuchowe:

 
 
 
 

199. Maksymalny dopuszczalny kąt wierzchołkowy alfa stosowany w zawiesiu może wynieść:

 
 
 
 

200. Maksymalny kąt beta w zawiesiu może wynieść:

 
 
 
 

201. Wskaż, który ze sposobów podwieszenia ładunku przy pomocy zawiesia linowego jest nieprawidłowy:

 
 
 
 

202. Wskaż, który ze sposobów zamocowania haka jest prawidłowy:

 
 
 
 

203. Wskaż, który ze sposobów zamocowania haka jest nieprawidłowy:

 
 
 
 

204. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A dla zawiesia dwucięgnowego:

 
 
 
 

205. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A dla zawiesia dwucięgnowego:

 
 
 
 

206. O ile wytwórca nie określi inaczej dopuszczalne kryteria zużycia haków przy zawiesiach to:

 
 
 
 

207. O ile wytwórca nie określi inaczej dopuszczalna ilość pęknięć drutów w zawiesiu linowym wynosi:

 
 
 
 

208. Które z poniższych uszkodzeń dyskwalifikują zawiesie linowe z dalszej eksploatacji?

 
 
 
 

209. Wraz ze wzrostem kąta wierzchołkowego alfa:

 
 
 
 

210. Kąty alfa i beta w odniesieniu do zawiesi:

 
 
 
 

211. Podnosząc elementy posiadające ostre krawędzie za pomocą zawiesia pasowego należy:

 
 
 
 

212. Wartość DOR zawiesia wielocięgnowego jest:

 
 
 
 

213. Używanie zawiesi w temperaturze powyżej 100 stopni C jest:

 

 
 
 
 

214. Poniższy rysunek przedstawia:

 
 
 
 

215. Maksymalny DOR przedstawionego zawiesia wynosi:

 
 
 
 

216. Maksymalny DOR przedstawionego zawiesia przy kącie wierzchołkowym beta 60 stopni wynosi:

 
 
 
 

217. Maksymalny DOR przedstawionego zawiesia przy kącie wierzchołkowym beta 45 stopni wynosi:

 
 
 
 

218. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż poprawny sposób zamontowania haka:

 
 
 
 

219. Maksymalna masa podnoszonego ładunku przy kącie beta wynoszącym 55 stopni nie może przekraczać:

 
 
 
 

220. Maksymalna masa podnoszonego ładunku przy kącie beta wynoszącym 40 stopni nie może przekraczać:

 
 
 
 

221. Maksymalna masa podnoszonego ładunku przy kącie beta wynoszącym 50 stopni nie może przekraczać:

 
 
 
 

222. Maksymalna masa podnoszonego ładunku przy kącie beta wynoszącym 65 stopni nie może przekraczać:

 
 
 
 

223. W oparciu o przedstawiony rysunek określ maksymalną masę ładunku jką można podnieść przy pomocy zawiesia 4 cięgnowego:

 
 
 
 

224. W oparciu o przedstawiony rysunek określ maksymalną masę ładunku jaką można podnieść przy pomocy zawiesia 4 cięgnowego:

 
 
 
 

225. W oparciu o przedstawiony rysunek określ maksymalną masę ładunku jaką można podnieść przy pomocy zawiesia 4 cięgnowego:

 
 
 
 

226. Które z przedstawionych zawiesi specjalnych można wykorzystać do podnoszenia blach w pozycji pionowej:

 
 
 
 

227. Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia blach w pozycji poziomej:

 
 
 
 

228. Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia dwuteowych dźwigarów stalowych:

 
 
 
 

229. Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia prętów stalowych o znacznej długości:

 
 
 
 

230. Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia ładunków składowanych na paletach transportowych:

 
 
 
 

231. Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia arkusza blachy w pozycji poziomej:

 
 
 
 

232. Na zdjęciu poniżej symbol alfa oznacza:

 
 
 
 

233. Na zdjęciu poniżej symbol beta oznacza:

 
 
 
 

234. Które z poniższych warunków musi bezwzględnie spełniać zawiesie do przemieszczania ładunku: