1. Urządzenie techniczne objęte dozorem technicznym może być eksploatowane na podstawie:

 
 
 
 

2. Które z wymienionych czynności nie należą do zakresu obowiązków obsługującego UTB:

 
 
 
 

3. Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzeń technicznych:

 
 
 
 

4. Dozorem technicznym nazywamy:

 
 
 
 

5. Dozór techniczny nad urządzeniami technicznymi wykonuje:

 
 
 
 

6. Zmiana parametrów technicznych lub zmiana konstrukcji urządzenia technicznego traktowana jest jako:

 
 
 
 

7. Uzgodnioną naprawę lub modernizację urządzeń technicznych może wykonać:

 
 
 
 

8. Ustawa o dozorze technicznym określa następujące formy dozoru technicznego:

 
 
 
 

9. Decyzję zezwalającą na eksploatację urządzenia technicznego wydaje:

 
 
 
 

10. Obsługujący urządzenia techniczne może podjąć pracę gdy:

 
 
 
 

11. Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć pracę gdy:

 
 
 
 

12. W przypadku nieprzestrzegania przez eksploatującego przepisów o dozorze technicznym eksploatujący:

 
 
 
 

13. W przypadku stwierdzenia zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska inspektor:

 
 
 
 

14. W przypadku niebezpiecznego uszkodzenia urządzenia technicznego lub nieszczęśliwego wypadku eksploatujący:

 
 
 
 

15. Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi może zostać cofnięte przez:

 
 
 
 

16. Urządzenie techniczne nieobjęte dozorem technicznym to:

 
 
 
 

17. Urządzenia technicznę objęte dozorem technicznym to:

 
 
 
 

18. Niebezpieczne uszkodzenia urządzenia technicznego to:

 
 
 
 

19. Nieszczęśliwy wypadek to:

 
 
 
 

20. Podnoszenie i przenoszenie osób przez urządzenie techniczne przeznaczone wyłącznie do transportu ładunków wymaga:

 
 
 
 

21. Odpowiedzialnym za zapewnienie właściwej obsługi i konserwacji urządzenia technicznego jest:

 
 
 
 

22. Wymagane przepisami prawa przeglądy konserwacyjne wykonuje:

 
 
 
 

23. Dziennik konserwacji urządzenia technicznego prowadzi:

 
 
 
 

24. Badania odbiorcze przeprowadza się dla urządzeń technicznych

 
 
 
 

25. Badania okresowe przeprowadza się dla urządzeń technicznych objętych dozorem:

 
 
 
 

26. Nieobecność konserwującego na badaniu urządzenia technicznego wymaga min.:

 
 
 
 

27. Kandydat na obsługującego urządzenie techniczne musi:

 
 
 
 

28. Obsługujący urządzenie techniczne ma obowiązek przerwać pracę gdy:

 
 
 
 

29. Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzenia mogą być określone:

 
 
 
 

30. Terminy badań okresowych i doraźnych kontrolnych UTB określone są:

 
 
 
 

31. Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest:

 
 
 
 

32. Urządzenie  techniczne można eksploatować na podstawie:

 
 
 
 

33. Po wykonanych czynnościach przy urządzeniu technicznym inspektor sporządza

 
 
 
 

34. Naprawę i modernizację urządzenia technicznego wykonuje

 
 
 
 

35. Bezpośrednio odpowiedzialnym za bezpieczną eksploatację urządzenia technicznego jest:

 
 
 
 

36. Informacje dotyczące zasad bezpiecznej obsługi urządzenia są zawarte w:

 
 
 
 

37. W ramach czynności przed rozpoczęciem pracy obsługujący:

 
 
 
 

38. Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje:

 
 
 
 

39. Przeciążenie UTB w trakcie pracy:

 
 
 
 

40. Badania doraźne eksploatacyjne wykonuje się m.in.:

 
 
 
 

41. Obowiązki obsługującego określone są:

 
 
 
 

42. Badania okresowe urządzenia technicznego są wykonywane przez:

 
 
 
 

43. Jednostką dozoru technicznego jest:

 
 
 
 

44. Zaświadczenie kwalifikacyjne uprawniające do obsługi urządzeń technicznych ważne są na terenie:

 
 
 
 

45. Obowiązek stosowania środków ochrony indywidualnej przez operatorów urządzeń technicznych wynika z:

 
 
 
 

46. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu przepisom dozoru technicznego podlegają:

 
 
 
 

47. Instrukcja eksploatacji może nie zawierać:

 
 
 
 

48. Księga rewizyjna urządzenia musi zawierać:

 
 
 
 

49. Do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje może przystąpić osoba, która:

 
 
 
 

50. Po zakończonym badaniu technicznym z wynikiem pozytywnym inspektor UDT:

 
 
 
 

51. Zaświadczenia kwalifikacyjne:

 
 
 
 

52. Dokonujący przeróbek urządzenia technicznego bez uzgodnienia z organem właściwej jednostki dozoru technicznego:

 
 
 
 

53. Kto dopuszcza do eksploatacji urządzenie techniczne bez ważnej decyzji zezwalającej na eksploatację.:

 
 
 
 

54. Decyzja wydana przez UDT:

 
 
 
 

55. Instrukcja eksploatacji to:

 
 
 
 

56. Zaświadczeń kwalifikacyjnych do obsługi nie wymaga się:

 
 
 
 

57. Osoba posiadająca zaświadczenia kwalifikacyjne może obsłuiwać:

 
 
 
 

58. Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest:

 
 
 
 

59. Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych są:

 
 
 
 

60. Obsługujący który jest świadkiem wypadku ma obowiązek

 
 
 
 

61. Obsługującemu nie wolno

 
 
 
 

62. Formami dozoru technicznego są:

 
 
 
 

63. Podnoszenie osób urządzenia, które zostały zaprojektowane I wykonane wyłącznie do podnoszenia ładunków

 
 
 
 

64. Podnoszenie ładunków za pomocą dwóch lub więcej UTB

 
 
 
 

65. Przebywanie osób pod ładunkiem przenoszonym jest

 
 
 
 

66. Przenoszenie ładunków nad osobami jest

 
 
 
 

67. Zaświedczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje:

 
 
 
 

68. Komisja egzaminacyjna powiadamia osobę zainteresowaną o wyniku egzaminu:

 
 
 
 

69. Dziennik konserwacji powinien być prowadzony:

 
 
 
 

70. Instrukcja stanowiskowa:

 
 
 
 

71. Po upływie terminu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi urządzenia obsługujący:

 
 
 
 

72. Przedłużenie ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego następuje:

 
 
 
 

73. Udźwig UTB to parametr urządzenia bezpośrednio związany z:

 
 
 
 

74. Masa netto 1000l wody wynosi ok:

 
 
 
 

75. Masa ładunku składającego się z 40 opakowań po 25kg każdy wynosi:

 
 
 
 

76. Masa 60 kartonów po 20kg każdy wynosi

 
 
 
 

77. Masą podnoszonczego ładunku można określić na podstawie:

 
 
 
 

78. Informacja dotycząca udźwigu urządzenia może być zawarta:

 
 
 
 

79. Prawidłowe określenie jednostki udźwiu to:

 
 
 
 

80. Które z elementów nie wchodzą w skład układu hydraulicznego wózka jezdniowego podnośnikowego?

 
 
 
 

81. Zamek hydrauliczny zapewnia ochronę przed :

 
 
 
 

82. Elementem przekształcającym ciśnienie oleju hydraulicznego w ruch mechaniczny jest :

 
 
 
 

83. Elementem wytwarzającym ciśnienie w układzie hydraulicznym wózka jezdniowego podnośnikowego jest :

 
 
 
 

84. Zawór przelewowy instalowany w układzie hydraulicznym wózków jezdniowych podnośnikowych ma za zadanie :

 
 
 
 

85. Bezpieczny sposób sprawdzenia działania zaworu przelewowego przeprowadza się :

 
 
 
 

86. Rozdzielacz hydrauliczny instalowany jest w układzie w celu :

 
 
 
 

87. Elementem wykonawczym w układzie hydraulicznym wózka jezdniowego podnośnikowego jest :

 
 
 
 

88. Elementem chroniącym układ hydrauliczny przed nadmiernym wzrostem ciśnienia jest :

 
 
 
 

89. Zawór zwrotno-dławiący montowany w układzie podnoszenia wózka jezdniowego podnośnikowego ma na celu :

 
 
 
 

90. Zawór bezpieczeństwa w układzie hydraulicznym wózka jezdniowego podnośnikowego :

 
 
 
 

91. W przypadku wzrostu ciśnienia nadmiar oleju odprowadzany jest :

 
 
 
 

92. Kryteria i warunki poprawnego wykonania prób układu hydraulicznego określa :

 
 
 
 

93. Akumulatory w elektrycznym wózku podnośnikowym :

 
 
 
 

94. Parametry podane przez producenta na tabliczce znamionowej akumulatorów to :

 
 
 
 

95. Wyłącznik bezpieczeństwa STOP jest :

 
 
 
 

96. Wyłącznik bezpieczeństwa STOP :

 
 
 
 

97. Jakiego rodzaju ogumienie stosowane jest w wózkach jezdniowych podnośnikowych

 
 
 
 

98. Graniczne zużycie opon superelastycznych (w przypadku braku innych wytycznych) to :

 
 
 
 

99. Świecąca się kontrolka ciśnienia oleju może świadczyć o :

 
 
 
 

100. Widząc świecąca się kontrolkę operator :

 
 
 
 

101. Kto decyduje o rodzaju i wielkość opon zastosowanych w wózkach :

 
 
 
 

102. Jaki rodzaj zużycia wyklucza opony pełne z dalszej eksploatacji :

 
 
 
 

103. Oznaczenie przedstawione na rysunku znajduje się na dźwigni :

 
 
 
 

104. Dźwignia oznaczona poniższym piktogramem po wychyleniu przez operatora do przodu spowoduje :

 
 
 
 

105. Dźwignia oznaczona poniższym piktogramem po wychyleniu przez operatora spowoduje

 
 
 
 

106. Wózki jezdniowe podnośnikowe czołowe z fotelem dla operatora musza być wyposażone w :

 
 
 
 

107. Hamowanie jazdy wózka prowadzonego może być realizowane przez :

 
 
 
 

108. W skład układu mechanizmu podnoszenia wchodzi :

 
 
 
 

109. Wózki jezdniowe podnośnikowe czołowe z fotelem dla operatora mogą być wyposażone w maszt typu :

 
 
 
 

110. Jakie elementy bezpieczeństwa chronią operatora w przypadku utraty stateczności wózka podnośnikowego czołowego?

 
 
 
 

111. Jakie elementy maja wpływ na stateczność wózka podnośnikowego czołowego?

 
 
 
 

112. Do zasilania wózków podnośnikowych spalinowych stosowane są butle gazowe :

 
 
 
 

113. W wózkach podnośnikowych, łańcuch mechanizmu podnoszenia, jest :

 
 
 
 

114. Oznaczenie na poniższym rysunku przedstawia :

 
 
 
 

115. Oznaczenie na poniższym rysunku przedstawia :

 
 
 
 

116. Oznaczenie na poniższym rysunku przedstawia :

 
 
 
 

117. Oznaczenie na poniższym rysunku przedstawia :

 
 
 
 

118. Zapalona lub migająca lampka kontrolna :

 
 
 
 

119. Pracując wózkiem z osprzętem wymiennym operator powinien :

 
 
 
 

120. Osprzęt wymienny może być zainstalowany do wózka przez :

 
 
 
 

121. Jaki wpływ na udźwig wózka ma zamontowany dodatkowy osprzęt wymienny :

 
 
 
 

122. Po montażu osprzętu wymiennego przewidzianego przez wytwórcę wózka :

 
 
 
 

123. Dźwignia oznaczona poniższym piktogramem, po wychyleniu przez operatora powoduje

 
 
 
 

124. Praca wózkiem z zamontowanymi przedłużkami do wideł jest dozwolona w przypadku gdy :

 
 
 
 

125. Zabezpieczenie elektryczne montowane na zakończeniu dyszla wózka jezdniowego prowadzonego to :

 
 
 
 

126. Który z elementów wyposażenia zabezpiecza przed uruchomieniem urządzenia przez osoby niepowołane?

 
 
 
 

127. Cecha 1500 x 500 znajdująca się na widle nośnej oznacza :

 
 
 
 

128. Maksymalny ładunek jaki można podnieść na parze wideł oznaczonych 2500 x 500 każda wynosi :

 
 
 
 

129. Praca wózkiem jezdniowym podnośnikowym ze zbyt niskim poziomem oleju w układzie hydraulicznym może objawiać się :

 
 
 
 

130. „Skokowy” ruch mechanizmu podnoszenia do góry może być spowodowany :

 
 
 
 

131. Nieszczelność w układzie hydraulicznym wózka jezdniowego podnośnikowego może się objawiać :

 
 
 
 

132. Gęstość oleju hydraulicznego w temperaturze ujemnej :

 
 
 
 

133. Stan poziomu oleju w układzie hydraulicznym operator sprawdza :

 
 
 
 

134. O ile wytwórca nie określi inaczej, maksymalne odchylenie od pionowego położenia masztu obciążonego ciężarem nominalnym, spowodowane wewnętrznym przeciekiem w układzie wychyłu nie powinno przekroczyć :

 
 
 
 

135. O ile wytwórca nie określi inaczej, składowa opadania mechanizmu podnoszenia wózka o udźwigu do 10 t obciążonego ciężarem nominalnym nie powinna przekroczyć :

 
 
 
 

136. O ile wytwórca nie określi inaczej, składowa opadania mechanizmu podnoszenia wózka o udźwigu powyżej 10 t obciążonego ciężarem nominalnym nie powinna przekroczyć :

 
 
 
 

137. Optymalne obciążenie potrzebne do przeprowadzenia próby szczelności wewnętrznej układu hydraulicznego wynosi :

 
 
 
 

138. O ile wytyczne producenta nie stanowią inaczej, minimalna wysokość na jaką należy podnieść ładunek podczas próby szczelności wewnętrznej układu wychyłu masztu wynosi :

 
 
 
 

139. Sprawdzenie w bezpieczny sposób działania zaworu przelewowego należy wykonać

 
 
 
 

140. Sprawdzenie układu hydraulicznego w wózkach podnośnikowych obejmuje :

 
 
 
 

141. Sprawdzenie poprawności działania dźwigni sterowniczych należy wykonać :

 
 
 
 

142. Zakres przeprowadzonych prób wózków jezdniowych podnośnikowych wyposażonych w hydrauliczny osprzęt dodatkowy obejmuje :

 
 
 
 

143. Akumulatory kwasowe można ładować :

 
 
 
 

144. Pomieszczenie, w którym odbywa się ładowanie akumulatorów wózka :

 
 
 
 

145. Obowiązkiem operatora wózków jezdniowych podnośnikowych jest :

 
 
 
 

146. Osoba dokonująca wymiany rozładowanych akumulatorów powinna :

 
 
 
 

147. Łącznik bezpieczeństwa „STOP” służy do :

 
 
 
 

148. W przypadku stwierdzenia sytuacji niebezpiecznej operator wózka ma obowiązek :

 
 
 
 

149. Ciśnienie w oponach powinno być dostosowane do :

 
 
 
 

150. Sprawdzenie poprawności działania łącznika bezpieczeństwa STOP należy wykonać :

 
 
 
 

151. Nierówne ciśnienie w oponach na jednej osi może spowodować :

 
 
 
 

152. Graniczne wartości zużycia ogumienia zawiera :

 
 
 
 

153. Wpływ na przyspieszone zużycie opon pneumatycznych ma :

 
 
 
 

154. Nierównomierne zużycie opon pełnych znajdujących się na wspólnej osi :

 
 
 
 

155. Ocenę stanu technicznego ogumienia przeprowadza :

 
 
 
 

156. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych ogumienia, mających wpływ na bezpieczna eksploatacje, operator wózka :

 
 
 
 

157. Operator po zauważeniu podczas jazdy palącej się lampki kontrolnej ciśnienia oleju silnika powinien :

 
 
 
 

158. Po zakończeniu pracy operator powinien :

 
 
 
 

159. Sprawne dźwignie sterujące :

 
 
 
 

160. Opis próby sprawdzenia poprawności działania hamulca zasadniczego opisuje :

 
 
 
 

161. Informacje dotyczące sposobu sprawdzania poprawności działania hamulca pomocniczego są zawarte w :

 
 
 
 

162. Podczas próby hamulca zasadniczego maszt powinien być w pozycji :

 
 
 
 

163. Próbę hamulca zasadniczego należy przeprowadzać :

 
 
 
 

164. Jeżeli w czasie próby hamulca pomocniczego operator uzna, ze jego działanie jest nieprawidłowe, powinien :

 
 
 
 

165. W przypadku stwierdzenia awarii układu hamulcowego, operator powinien :

 
 
 
 

166. W przypadku stwierdzenia wycieku płynu hamulcowego, operator powinien :

 
 
 
 

167. W przypadku stwierdzenia niewłaściwego działania hamulca pomocniczego, operator :

 
 
 
 

168. Hamulec zasadniczy należy sprawdzać jadąc wózkiem podnośnikowym i hamując :

 
 
 
 

169. Operator powinien przeprowadzić sprawdzenie hamulców :

 
 
 
 

170. Schodząc z fotela operatora, obsługujący wózek powinien :

 
 
 
 

171. Zakres czynności kontrolnych masztu wózka podnośnikowego obejmuje :

 
 
 
 

172. Podczas jazdy wózkiem podnośnikowym z ładunkiem na widłach należy :

 
 
 
 

173. Ładunek należy transportować :

 
 
 
 

174. Podczas zjazdu z pochyłej rampy wózkiem czołowym podnośnikowym wraz z ładunkiem, operator :

 
 
 
 

175. Podczas wjazdu na pochyła rampę wózkiem jezdniowym podnośnikowym z ładunkiem ograniczającym widoczność, operator :

 
 
 
 

176. Poruszanie się wózkiem w poprzek pochyłej rampy jest :

 
 
 
 

177. Poruszając się wózkiem z ładunkiem ograniczającym widoczność operator powinien :

 
 
 
 

178. Podczas jazdy wózkiem jezdniowym podnośnikowym z ładunkiem należy :

 
 
 
 

179. Wylot zaworu butli gazowej powinien być skierowany :

 
 
 
 

180. Szczelność instalacji gazowej sprawdza się przy pomocy :

 
 
 
 

181. Eksploatacja wózka jezdniowego w temperaturze poniżej -10°C :

 
 
 
 

182. Eksploatacja wózka jezdniowego w temperaturze powyżej 30°C :

 
 
 
 

183. W oparciu o tabele określ jakie maksymalne obciążenie może przenieść gniazdo ładunkowe regału :

 
 
 
 

184. W oparciu o tabele, określ na które najwyższe gniazdo ładunkowe podasz towar dysponując wózkiem o maksymalnej wysokości podnoszenia 2100 mm :

 
 
 
 

185. Odstawiając ładunek na regał magazynowy operator powinien znać :

 
 
 
 

186. Podczas transportu ładunków wielkogabarytowych operator powinien :

 
 
 
 

187. Na co powinien zwrócić uwagę operator podczas wymiany baterii trakcyjnych?

 
 
 
 

188. Przyczyna utraty stateczności wózka może być :

 
 
 
 

189. Dopuszczalna prędkość jazdy wózka jest określona :

 
 
 
 

190. Przed rozpoczęciem pracy wózkiem należy sprawdzić funkcjonowanie :

 
 
 
 

191. Po zamontowaniu dodatkowego osprzętu wymiennego należy :

 
 
 
 

192. Przed wjazdem wózkiem na rampę załadowcza operator powinien sprawdzić :

 
 
 
 

193. Podczas jazdy wózkiem podnośnikowym należy :

 
 
 
 

194. Gdzie znajduje się informacja dotycząca udźwigu wózka :

 
 
 
 

195. Przed rozpoczęciem pracy wózkiem należy :

 
 
 
 

196. Praca wózka z koszem do podnoszenia osób zakładanym na widły :

 
 
 
 

197. W przypadku kiedy wózek traci stateczność, operator :

 
 
 
 

198. W chwili wywracania się wózka należy :

 
 
 
 

199. Wózek może stracić stateczność na skutek :

 
 
 
 

200. Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, dopuszczalna ilość pękniętych płytek łańcucha nośnego (konstrukcji Flyera) wynosi :

 
 
 
 

201. Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, następujące w toku eksploatacji maksymalne wydłużenie łańcucha nośnego może wynosić :

 
 
 
 

202. Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, minimalna dopuszczalna grubość poziomej części wideł zmierzona w pobliżu ich naroża (piety) wynosi :

 
 
 
 

203. Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, minimalna dopuszczalna grubość poziomej części wideł zmierzona w pobliżu ich naroża (piety) wynosi :

 
 
 
 

204. Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, minimalna dopuszczalna grubość poziomej części wideł zmierzona w pobliżu ich naroża (piety) wynosi :

 
 
 
 

205. Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, minimalna dopuszczalna grubość poziomej części wideł zmierzona w pobliżu ich naroża (piety) wynosi :

 
 
 
 

206. Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, maksymalne dopuszczalne rozgięcie widły względem wartości oryginalnej (zwykle 90 stopni), wynosi :

 
 
 
 

207. Sprawdzenie poprawności działania układu hydraulicznego w wózkach ze zmiennym wysięgiem obejmuje min.

 
 
 
 

208. Minimalna bezpieczna odległość pracy wózka przy wykopie uzależniona jest od :

 
 
 
 

209. Przedstawiony rysunek oznacza :

 
 
 
 

210. Urządzeniem zabezpieczającym wózek ze zmiennym wysięgiem przed wywróceniem jest :

 
 
 
 

211. Poprawnie działający ogranicznik obciążenia w wózkach ze zmiennym wysięgiem powoduje :

 
 
 
 

212. W przypadku awarii układu hydraulicznego przy podniesionej kabinie i braku możliwości awaryjnego opuszczenia kabiny operator powinien :

 
 
 
 

213. W przypadku awarii wózka, przy podniesionej kabinie operator powinien :

 
 
 
 

214. Urządzeniem zabezpieczającym operatora przed przygnieceniem lub wypadnięciem instalowanym w wózkach z operatorem podnoszonym wraz z ładunkiem może być :

 
 
 
 

215. Elementem mającym na celu zapewnienie prawidłowej pozycji obsługującego wózek z operatorem podnoszonym wraz z ładunkiem, może być :

 
 
 
 

216. Zabezpieczenia elektryczne charakterystyczne dla wózka z operatorem podnoszonym wraz z ładunkiem to :

 
 
 
 

217. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony A :

 
 
 
 

218. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony B :

 
 
 
 

219. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony A :

 
 
 
 

220. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony B :

 
 
 
 

221. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony A :

 
 
 
 

222. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony B :

 
 
 
 

223. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony A :

 
 
 
 

224. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony B :

 
 
 
 

225. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalny udźwig wózka na wysokości 6 m :

 
 
 
 

226. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalny udźwig wózka na wysokości 6,7 m :

 
 
 
 

227. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalna masę ładunku, o wymiarach podstawy 1,6 m x 1,6 m :

 
 
 
 

228. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalna masę ładunku, o wymiarach podstawy 2 m x 2 m :

 
 
 
 

229. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia ładunku pobranego z kierunku A :

 
 
 
 

230. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku pobranego od strony B :

 
 
 
 

231. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku pobranego od strony A :

 
 
 
 

232. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku pobranego od strony B :

 
 
 
 

233. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku, jaką można bezpiecznie podnieść pobierając ładunek od strony A :

 
 
 
 

234. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku, jaką można bezpiecznie podnieść pobierając ładunek od strony A :

 
 
 
 

235. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku, jaką można bezpiecznie podnieść pobierając ładunek od strony B :

 
 
 
 

236. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia, ładunku pobranego z kierunku A :

 
 
 
 

237. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalny udźwig wózka, podnoszącego ładunek na wysokość 3000 mm :

 
 
 
 

238. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalny udźwig wózka, podnoszącego ładunek na wysokość 4000 mm :

 
 
 
 

239. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalny udźwig wózka, podnoszącego ładunek na wysokość 5000 mm :

 
 
 
 

240. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku jaką można bezpiecznie podnieść na wysokość 4000 mm, pobierając od strony B :

 
 
 
 

241. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku jaką można bezpiecznie podnieść na wysokość 4000 mm, pobierając od strony A :

 
 
 
 

242. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek wskaż, na który regał lub regały można postawić ładunek :

 
 
 
 

243. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek wskaż, na który regał lub regały można postawić ładunek :

 
 
 
 

244. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek wskaż, na który regał lub regały można postawić ładunek :

 
 
 
 

245. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku, pobranego od strony B :

 
 
 
 

246. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku, pobranego od strony A :

 
 
 
 

247. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia, ładunku pobranego z kierunku A :

 
 
 
 

248. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia, ładunku pobranego z kierunku B :

 
 
 
 

249. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia, ładunku pobranego z kierunku A :

 
 
 
 

250. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku, pobranego od strony A :

 
 
 
 

251. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia, ładunku pobranego z kierunku B :

 
 
 
 

252. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku, pobranego od strony B :

 
 
 
 

253. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku, pobranego od strony A :

 
 
 
 

254. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku, pobranego od strony B :

 
 
 
 

255. Na podstawie diagramu określ na jaką maksymalna wysokość można podnieść ładunek o masie 4,0 t :

 
 
 
 

256. Na podstawie diagramu określ na jaką maksymalna wysokość można podnieść ładunek o masie 3,0 t :

 
 
 
 

257. Na podstawie diagramu określ na jaką maksymalna wysokość można podnieść ładunek o masie 3t :

 
 
 
 

258. Na podstawie diagramu określ maksymalny wysięg dla ładunku 1,6 t :

 
 
 
 

259. Na podstawie diagramu określ maksymalny wysięg dla ładunku 4,0 t :

 
 
 
 

260. Na podstawie diagramu określ jaki ładunek można podać na odległość 5 m :

 
 
 
 

261. Na podstawie diagramu, parametry wózka to :

 
 
 
 

262. Na podstawie diagramu określ na jaką maksymalna wysokość można podnieść ładunek o masie 3,0 t :

 
 
 
 

263. Na podstawie diagramu określ maksymalny wysięg dla ładunku 4,0 t :

 
 
 
 

264. Na podstawie diagramu określ na jaką maksymalna wysokość można podnieść ładunek o masie 1,5 t :

 
 
 
 

265. Na podstawie diagramu określ maksymalny wysięg dla ładunku 1,5 t :

 
 
 
 

266. Zgodnie z podanym diagramem udźwigu w sytuacji jak na rysunku operator może :

 
 
 
 

267. Ile może wynosić masa podnoszonego ładunku w przypadku, gdy zgodnie z podanym diagramem udźwigu w sytuacji jak na rysunku operator ma za zadanie odłożyć ładunek na poziomie :

 
 
 
 

268. Maksymalna wysokość podnoszenia ładunku o masie 3,5 t wynosi :

 
 
 
 

269. Maksymalna wysokość podnoszenia ładunku o masie 2,5 t wynosi :

 
 
 
 

270. Zgodnie z podanym diagramem maksymalny wysięg ładunku o masie 1,2 t wynosi :

 
 
 
 

271. Ile może wynosić masa podnoszonego ładunku w przypadku, gdy zgodnie z podanym diagramem udźwigu w sytuacji jak na rysunku operator ma za zadanie odłożyć ładunek na poziomie 2” ?

 
 
 
 

272. Na podstawie diagramu parametry wózka to :

 
 
 
 

273. Na podstawie diagramu określ maksymalny wysięg dla ładunku 2,0 t :

 
 
 
 

274. Na podstawie diagramu określ maksymalny wysięg dla ładunku 2,0 t :

 
 
 
 

275. Na podstawie diagramu określ maksymalny wysięg dla ładunku 2,5 t :

 
 
 
 

276. Świecąca się kontrolka ciśnienia oleju może świadczyć o :