1. Urządzenie techniczne objęte dozorem technicznym może być eksploatowane na podstawie:

 
 
 
 

2. Które z wymienionych czynności nie należą do zakresu obowiązków obsługującego UTB:

 
 
 
 

3. Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzeń technicznych:

 
 
 
 

4. Dozorem technicznym nazywamy:

 
 
 
 

5. Dozór techniczny nad urządzeniami technicznymi wykonuje:

 
 
 
 

6. Zmiana parametrów technicznych lub zmiana konstrukcji urządzenia technicznego traktowana jest jako:

 
 
 
 

7. Uzgodnioną naprawę lub modernizację urządzeń technicznych może wykonać:

 
 
 
 

8. Ustawa o dozorze technicznym określa następujące formy dozoru technicznego:

 
 
 
 

9. Decyzję zezwalającą na eksploatację urządzenia technicznego wydaje:

 
 
 
 

10. Obsługujący urządzenia techniczne może podjąć pracę gdy:

 
 
 
 

11. Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć pracę gdy:

 
 
 
 

12. W przypadku nieprzestrzegania przez eksploatującego przepisów o dozorze technicznym eksploatujący:

 
 
 
 

13. W przypadku stwierdzenia zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska inspektor:

 
 
 
 

14. W przypadku niebezpiecznego uszkodzenia urządzenia technicznego lub nieszczęśliwego wypadku eksploatujący:

 
 
 
 

15. Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi może zostać cofnięte przez:

 
 
 
 

16. Urządzenie techniczne nieobjęte dozorem technicznym to:

 
 
 
 

17. Urządzenia technicznę objęte dozorem technicznym to:

 
 
 
 

18. Niebezpieczne uszkodzenia urządzenia technicznego to:

 
 
 
 

19. Nieszczęśliwy wypadek to:

 
 
 
 

20. Podnoszenie i przenoszenie osób przez urządzenie techniczne przeznaczone wyłącznie do transportu ładunków wymaga:

 
 
 
 

21. Odpowiedzialnym za zapewnienie właściwek obsługi i konserwacji urządzenia technicznego jest:

 
 
 
 

22. Wymagane przepisami prawa przeglądy konserwacyjne wykonuje:

 
 
 
 

23. Dziennik konserwacji urządzenia technicznego prowadzi:

 
 
 
 

24. Badania odbiorcze przeprowadza się dla urządzeń technicznych

 
 
 
 

25. Badania okresowe przeprowadza się dla urządzeń technicznych objętych dozorem:

 
 
 
 

26. Nieobecność konserwującego na badaniu urządzenia technicznego wymaga min.:

 
 
 
 

27. Kandydat na obsługującego urządzenie techniczne musi:

 
 
 
 

28. Obsługujący urządzenie techniczne ma obowiązek przerwać pracę gdy:

 
 
 
 

29. Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzenia mogą być określone:

 
 
 
 

30. Terminy badań okresowych i doraźnych kontrolnych UTB określone są:

 
 
 
 

31. Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest:

 
 
 
 

32. Urządzenie  techniczne można eksploatować na podstawie:

 
 
 
 

33. Po wykonanych czynnościach przy urządzeniu technicznym inspektor sporządza

 
 
 
 

34. Naprawę i modernizację urządzenia technicznego wykonuje

 
 
 
 

35. Bezpośrednio odpowiedzialnym za bezpieczną eksploatację urządzenia technicznego jest:

 
 
 
 

36. Informacje dotyczące zasad bezpiecznej obsługi urządzenia są zawarte w:

 
 
 
 

37. W ramach czynności przed rozpoczęciem pracy obsługujący:

 
 
 
 

38. Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje:

 
 
 
 

39. Przeciążenie UTB w trakcie pracy:

 
 
 
 

40. Badania doraźne eksploatacyjne wykonuje się m.in.:

 
 
 
 

41. Obowiązki obsługującego określone są:

 
 
 
 

42. Badania okresowe urządzenia technicznego są wykonywane przez:

 
 
 
 

43. Jednostką dozoru technicznego jest:

 
 
 
 

44. Zaświadczenie kwalifikacyjne uprawniające do obsługi urządzeń technicznych ważne są na terenie:

 
 
 
 

45. Obowiązek stosowania środków ochrony indywidualnej przez operatorów urządzeń technicznych wynika z:

 
 
 
 

46. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu przepisom dozoru technicznego podlegają:

 
 
 
 

47. Instrukcja eksploatacji może nie zawierać:

 
 
 
 

48. Księga rewizyjna urządzenia musi zawierać:

 
 
 
 

49. Decyzja wydana przez UDT:

 
 
 
 

50. Do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje może przystąpić osoba, która:

 
 
 
 

51. Po zakończonym badaniu technicznym z wynikiem pozytywnym inspektor UDT:

 
 
 
 

52. Zaświadczenia kwalifikacyjne:

 
 
 
 

53. Dokonujący przeróbek urządzenia technicznego bez uzgodnienia z organem właściwej jednostki dozoru technicznego:

 
 
 
 

54. Kto dopuszcza do eksploatacji urządzenie techniczne bez ważnej decyzji zezwalającej na eksploatację.:

 
 
 
 

55. Instrukcja eksploatacji to:

 
 
 
 

56. Zaświadczeń kwalifikacyjnych do obsługi nie wymaga się:

 
 
 
 

57. Osoba posiadająca zaświadczenia kwalifikacyjne może obsłuiwać:

 
 
 
 

58. Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest:

 
 
 
 

59. Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych są:

 
 
 
 

60. Obsługujący który jest świadkiem wypadku ma obowiązek

 
 
 
 

61. Obsługującemu nie wolno

 
 
 
 

62. Formami dozoru technicznego są:

 
 
 
 

63. Podnoszenie osób urządzenia, które zostały zaprojektowane I wykonane wyłącznie do podnoszenia ładunków

 
 
 
 

64. Podnoszenie ładunków za pomocą dwóch lub więcej UTB

 
 
 
 

65. Przebywanie osób pod ładunkiem przenoszonym jest

 
 
 
 

66. Przenoszenie ładunków nad osobami jest

 
 
 
 

67. Zaświedczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje:

 
 
 
 

68. Komisja egzaminacyjna powiadamia osobę zainteresowaną o wyniku egzaminu:

 
 
 
 

69. Dziennik konserwacji powinien być prowadzony:

 
 
 
 

70. Instrukcja stanowiskowa:

 
 
 
 

71. Po upływie terminu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi urządzenia obsługujący:

 
 
 
 

72. Przedłużenie ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego następuje:

 
 
 
 

73. Udźwig UTB to parametr urządzenia bezpośrednio związany z:

 
 
 
 

74. Masa netto 1000l wody wynosi ok:

 
 
 
 

75. Masa ładunku składającego się z 40 opakowań po 25kg każdy wynosi:

 
 
 
 

76. Masa 60 kartonów po 20kg każdy wynosi

 
 
 
 

77. Masą podnoszonczego ładunku można określić na podstawie:

 
 
 
 

78. Informacja dotycząca udźwigu urządzenia może być zawarta:

 
 
 
 

79. Prawidłowe określenie jednostki udźwiu to:

 
 
 
 

80. Przed rozpoczęciem pracy prez obsługującego układnicę za sprawdzenie poprawności działania odpowiedzialny jest:

 
 
 
 

81. Zawór bezpieczeństwa napędu hydraulicznego zadziała w przypadku:

 
 
 
 

82. Częstotliwość przeglądów konserwacyjnych układnicy powinna być wykonywana zgodnie z:

 
 
 
 

83. Po stwierdzeniu że układnica posiada aktualną i pozytywną decyzję zezwalającą na eksploatację wydaną przez właściwy organ dozoru technicznego, natomiast nie posiada aktualnego wpisu w dzienniku konserwacji potwierdzającego operator powinien:

 
 
 
 

84. Operator po stwierdzeniu nieprawidłowego działania układnicy:

 
 
 
 

85. Kto zgodnie z ustawą o dozorze technicznym wydaje decyzję zezwalającą na eksploatację układnicy?

 
 
 
 

86. Od czego zależy stosowanie środków ochrony indywidualnej przy UTB?

 
 
 
 

87. Wskaż podstawowe obowiązki obsługującego UTB:

 
 
 
 

88. Czy obsługujący może pracować układnicą bez ważnej decyzji UDT zezwalającej na eksploatację:

 
 
 
 

89. Badanie eksploatacyjne jest rodzajem badania:

 
 
 
 

90. Księga rewizji układnicy może nie zawierać:

 
 
 
 

91. Kto może cofnąć uprawnienia do obsługi lub konserwacji urządzeń transportu bliskiego?

 
 
 
 

92. Środkami ochrony indywidualnej są:

 
 
 
 

93. W jakich terminach przeprowadza się badania okresowe układnicy magazynowej:

 
 
 
 

94. Dokument wydany przez inspektora po badaniu to:

 
 
 
 

95. Eksploatujący jest zobowiązany wyłączyć z ekploatacji urządzenie gdy:

 
 
 
 

96. Jakie rodzaje napędów stosowane są w mechanizmach układnic:

 
 
 
 

97. Co należy zrobić w przypadku kolizji układnicy z jednostką ładunku, regałem lub zderzakiem hydraulicznym:

 
 
 
 

98. Jakie rodzaje napędu są stosowane w układnicach:

 
 
 
 

99. Jakie środki stosuje się w celu zatrzymania jazdy układnicy na końcu toru:

 
 
 
 

100. Ile zwojów liny musi pozostać na bębnie linowym przy najniższym położeniu zespołu podnoszącego:

 
 
 
 

101. Jaki jest minimalny współcznynnik bezpieczeństwa dla lin nośnych

 
 
 
 

102. Ładunek nominalny (udźwig) układnicy to:

 
 
 
 

103. Jaką funkcję w układnicy pełni chwytacz:

 
 
 
 

104. System zabezpieczający przed przeciążeniem układnicy stosuje się: