1. Urządzenie techniczne objęte dozorem technicznym może być eksploatowane na podstawie:

 
 
 
 

2. Które z wymienionych czynności nie należą do zakresu obowiązków obsługującego UTB:

 
 
 
 

3. Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzeń technicznych:

 
 
 
 

4. Dozorem technicznym nazywamy:

 
 
 
 

5. Dozór techniczny nad urządzeniami technicznymi wykonuje:

 
 
 
 

6. Zmiana parametrów technicznych lub zmiana konstrukcji urządzenia technicznego traktowana jest jako:

 
 
 
 

7. Uzgodnioną naprawę lub modernizację urządzeń technicznych może wykonać:

 
 
 
 

8. Ustawa o dozorze technicznym określa następujące formy dozoru technicznego:

 
 
 
 

9. Decyzję zezwalającą na eksploatację urządzenia technicznego wydaje:

 
 
 
 

10. Obsługujący urządzenia techniczne może podjąć pracę gdy:

 
 
 
 

11. Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć pracę gdy:

 
 
 
 

12. W przypadku nieprzestrzegania przez eksploatującego przepisów o dozorze technicznym eksploatujący:

 
 
 
 

13. W przypadku stwierdzenia zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska inspektor:

 
 
 
 

14. W przypadku niebezpiecznego uszkodzenia urządzenia technicznego lub nieszczęśliwego wypadku eksploatujący:

 
 
 
 

15. Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi może zostać cofnięte przez:

 
 
 
 

16. Urządzenie techniczne nieobjęte dozorem technicznym to:

 
 
 
 

17. Urządzenia technicznę objęte dozorem technicznym to:

 
 
 
 

18. Niebezpieczne uszkodzenia urządzenia technicznego to:

 
 
 
 

19. Nieszczęśliwy wypadek to:

 
 
 
 

20. Podnoszenie i przenoszenie osób przez urządzenie techniczne przeznaczone wyłącznie do transportu ładunków wymaga:

 
 
 
 

21. Odpowiedzialnym za zapewnienie właściwek obsługi i konserwacji urządzenia technicznego jest:

 
 
 
 

22. Wymagane przepisami prawa przeglądy konserwacyjne wykonuje:

 
 
 
 

23. Dziennik konserwacji urządzenia technicznego prowadzi:

 
 
 
 

24. Badania odbiorcze przeprowadza się dla urządzeń technicznych

 
 
 
 

25. Badania okresowe przeprowadza się dla urządzeń technicznych objętych dozorem:

 
 
 
 

26. Nieobecność konserwującego na badaniu urządzenia technicznego wymaga min.:

 
 
 
 

27. Kandydat na obsługującego urządzenie techniczne musi:

 
 
 
 

28. Obsługujący urządzenie techniczne ma obowiązek przerwać pracę gdy:

 
 
 
 

29. Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzenia mogą być określone:

 
 
 
 

30. Terminy badań okresowych i doraźnych kontrolnych UTB określone są:

 
 
 
 

31. Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest:

 
 
 
 

32. Urządzenie  techniczne można eksploatować na podstawie:

 
 
 
 

33. Po wykonanych czynnościach przy urządzeniu technicznym inspektor sporządza

 
 
 
 

34. Naprawę i modernizację urządzenia technicznego wykonuje

 
 
 
 

35. Bezpośrednio odpowiedzialnym za bezpieczną eksploatację urządzenia technicznego jest:

 
 
 
 

36. Informacje dotyczące zasad bezpiecznej obsługi urządzenia są zawarte w:

 
 
 
 

37. W ramach czynności przed rozpoczęciem pracy obsługujący:

 
 
 
 

38. Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje:

 
 
 
 

39. Przeciążenie UTB w trakcie pracy:

 
 
 
 

40. Badania doraźne eksploatacyjne wykonuje się m.in.:

 
 
 
 

41. Obowiązki obsługującego określone są:

 
 
 
 

42. Badania okresowe urządzenia technicznego są wykonywane przez:

 
 
 
 

43. Jednostką dozoru technicznego jest:

 
 
 
 

44. Zaświadczenie kwalifikacyjne uprawniające do obsługi urządzeń technicznych ważne są na terenie:

 
 
 
 

45. Obowiązek stosowania środków ochrony indywidualnej przez operatorów urządzeń technicznych wynika z:

 
 
 
 

46. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu przepisom dozoru technicznego podlegają:

 
 
 
 

47. Instrukcja eksploatacji może nie zawierać:

 
 
 
 

48. Księga rewizyjna urządzenia musi zawierać:

 
 
 
 

49. Decyzja wydana przez UDT:

 
 
 
 

50. Do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje może przystąpić osoba, która:

 
 
 
 

51. Po zakończonym badaniu technicznym z wynikiem pozytywnym inspektor UDT:

 
 
 
 

52. Zaświadczenia kwalifikacyjne:

 
 
 
 

53. Dokonujący przeróbek urządzenia technicznego bez uzgodnienia z organem właściwej jednostki dozoru technicznego:

 
 
 
 

54. Kto dopuszcza do eksploatacji urządzenie techniczne bez ważnej decyzji zezwalającej na eksploatację.:

 
 
 
 

55. Instrukcja eksploatacji to:

 
 
 
 

56. Zaświadczeń kwalifikacyjnych do obsługi nie wymaga się:

 
 
 
 

57. Osoba posiadająca zaświadczenia kwalifikacyjne może obsłuiwać:

 
 
 
 

58. Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest:

 
 
 
 

59. Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych są:

 
 
 
 

60. Obsługujący który jest świadkiem wypadku ma obowiązek

 
 
 
 

61. Obsługującemu nie wolno

 
 
 
 

62. Formami dozoru technicznego są:

 
 
 
 

63. Podnoszenie osób urządzenia, które zostały zaprojektowane I wykonane wyłącznie do podnoszenia ładunków

 
 
 
 

64. Podnoszenie ładunków za pomocą dwóch lub więcej UTB

 
 
 
 

65. Przebywanie osób pod ładunkiem przenoszonym jest

 
 
 
 

66. Przenoszenie ładunków nad osobami jest

 
 
 
 

67. Zaświedczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje:

 
 
 
 

68. Komisja egzaminacyjna powiadamia osobę zainteresowaną o wyniku egzaminu:

 
 
 
 

69. Dziennik konserwacji powinien być prowadzony:

 
 
 
 

70. Instrukcja stanowiskowa:

 
 
 
 

71. Po upływie terminu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi urządzenia obsługujący:

 
 
 
 

72. Przedłużenie ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego następuje:

 
 
 
 

73. Udźwig UTB to parametr urządzenia bezpośrednio związany z:

 
 
 
 

74. Masa netto 1000l wody wynosi ok:

 
 
 
 

75. Masa ładunku składającego się z 40 opakowań po 25kg każdy wynosi:

 
 
 
 

76. Masa 60 kartonów po 20kg każdy wynosi

 
 
 
 

77. Masą podnoszonczego ładunku można określić na podstawie:

 
 
 
 

78. Informacja dotycząca udźwigu urządzenia może być zawarta:

 
 
 
 

79. Prawidłowe określenie jednostki udźwiu to:

 
 
 
 

80. Do parametrów żurawia zaliczamy:

 
 
 
 

81. Zamek hydrauliczny (zawór zwrotny sterowany) w układzie hydraulicznym żurawia zapewnia ochronę przed

 
 
 
 

82. Jaki zawór zabezpieczający znajduje sie w ukłądzie hydraulicznym podpór

 
 
 
 

83. Zawory zwrotne sterowane (zamki hydrauliczne) montuje się w układach:

 
 
 
 

84. Elementem wytwarzającym ciśnienie w układzie hydraulicznym żyrawia jest:

 
 
 
 

85. Zawór przelewowy instalowany w układzie hydraulicznym żurawi ma za zadanie:

 
 
 
 

86. Hydrauliczne elementy bezpieczeństwa to:

 
 
 
 

87. Zawór bezpieczeństwa w układzie hydraulicznym zabezpiecza:

 
 
 
 

88. Zamki hydrauliczne (zawory zwrotne sterowane) instalowane w układach hydraulicznych żurawi przeładunkowych:

 
 
 
 

89. Tzw. zamki hydrauliczne (zawory sterowane):

 
 
 
 

90. Rozdzielacz hydrauliczny instalowany jest w ukłądzie w celu:

 
 
 
 

91. Elementem wykonawczym w układzie hydraulicznym żurawia jest:

 
 
 
 

92. Elementem chroniącym układ hydrauliczny przed nadmiernym wzrostem ciśnienia jest:

 
 
 
 

93. Sterowanie rozdzielaczem w układzie hydraulicznym żurawia może być realizowane w sposób:

 
 
 
 

94. Zawór bezpieczeństwa w układzie hydraulicznym żyrawia

 
 
 
 

95. Jaki zawór w ukłądzie hydraulicznym żyrawia może być zintegrowany z siłownikiem

 
 
 
 

96. Zawór przelewowy w układzie hydraulicznym żurawia podczas nadmiernego wzrostu ciśnienia oleju kieruje go:

 
 
 
 

97. Gdzie znajdują się zawory zwrotne sterowania (zamki)?

 
 
 
 

98. Łącznik bezpieczeńśtwa STOP jest:

 
 
 
 

99. Gdzie w żurawiu przeładunkowym znajduje się łącznik bezpieczeństwa STOP?

 
 
 
 

100. W skład mechanizmu obrotu żurawia wchodzi:

 
 
 
 

101. Moment wywracający żurawia wzrasta:

 
 
 
 

102. W przypadku gdy moment ustalający jest większy od momentu wywracającego:

 
 
 
 

103. Wysięg żurawia przeładunkowego:

 
 
 
 

104. Rozstawione podpory żurawia przeładunkowego:

 
 
 
 

105. Wysięg żurawia jest to odległość pozioma pomiędzy punktem mocowania urządzenia chwytającego na wysięgniku a:

 
 
 
 

106. Jaka jest różnica pomiędzy wysięgiem a wysięgnikiem

 
 
 
 

107. Zwiększenie wysięgu może być realizowane przez:

 
 
 
 

108. Wysięgnik teleskopowy żurawia:

 
 
 
 

109. Wykres udźwigów żurawia przedstawia zależność:

 
 
 
 

110. Wysięgnik pomocniczy żurawia przeładunkowego:

 
 
 
 

111. Na stateczność żurawia przeładunkowego ma wpływ:

 
 
 
 

112. Z przeciążeniem konstrukcji nośnej żurawia mamy do czynienia w przypadku

 
 
 
 

113. Przedstawiony rysunek pokazuje:

 
 
 
 

114. Przedstawiony rysunek określa wskazania dla:

 
 
 
 

115. Przedstawiony rysunek określa wskazania:

 
 
 
 

116. Przedstawiony rysunek informuje obsługującego o:

 
 
 
 

117. Przedstawiony symbol graficzny dotyczy:

 
 
 
 

118. Wychylenie dźwigni w kierunku C (zgodnie z rysunkiem) powoduje:

 
 
 
 

119. Wychylenie dźwigni w kierunku B (zgodnie z rysunkiem) powoduje:

 
 
 
 

120. Wychylenie dźwigni w kierunku C (zgodnie z rysunkiem) powoduje:

 
 
 
 

121. Przedstawiony symbol graficzny dotyczy:

 
 
 
 

122. Przedstawiony symbol graficzny dotyczy:

 
 
 
 

123. Przedstawiony rysunek informuje obsługującego o:

 
 
 
 

124. Praca żurawiem przenośnym z pękniętą podporą jest:

 
 
 
 

125. Jakie dane odczytuje ogranicznik udźwigu

 
 
 
 

126. Blokada transportowa podpór żurawi służy do:

 
 
 
 

127. Sterowanie bezpośrednie to:

 
 
 
 

128. Sterowanie pośrednie to:

 
 
 
 

129. Synchroniczny układ teleskopowania wysięgnika oznacza:

 
 
 
 

130. Asynchroniczny układ teleskopowania wysięgnika oznacza:

 
 
 
 

131. Zabezpieczenia stosowane w hakach żurawi to:

 
 
 
 

132. Graniczne parametry zużycia haka określa:

 
 
 
 

133. O ile wytwórca nie określi inaczej dopuszczalne wytarcie gardzieli haka żurawia wynosi:

 
 
 
 

134. O ile wytwórca nie określi inaczej dopuszczalne rozwarcie gardzieli haka wynosi:

 
 
 
 

135. Stan techniczny haka określa się na podstawie

 
 
 
 

136. W celu regeneracji haka możemy:

 
 
 
 

137. Karta haka jest to:

 
 
 
 

138. Wysięgnik pomocniczy montowany w niektórych żurawiach to:

 
 
 
 

139. Podpora żurawia to:

 
 
 
 

140. Ogranicznik udźwigu nie zabezpiecza przed:

 
 
 
 

141. Urządzenia sterownicze po zwolnieniu nacisku powinny:

 
 
 
 

142. Kryteria zużycia lin to między innymi:

 
 
 
 

143. Zmniejszenie średnicy zewnętrznej liny nośnej może być spowodowane:

 
 
 
 

144. Żurawie przeładunkowe mogą być instalowane na podwoziu

 
 
 
 

145. Zgodnie z przedstawionym diagramem wysięgnik teleskopowy żurawia składa się z:

 
 
 
 

146. Elementy budowy haka to:

 
 
 
 

147. Obsługującemu żuraw z koszem do podnoszenia ludzi montowanym bezpośrednio do wysięgnika (zgodnie z wytycznymi zawartymi w instrukcji eksploatacji) może być osoba która:

 
 
 
 

148. W oparciu o przedstawiony rysunek określ jakie ruchy niebezpieczne zostaną odłączone w przypadku zadziałania ograniczenia obciążenia:

 
 
 
 

149. W oparciu o przedstawiony rysunek określ jakie ruchy niebezpieczne zostaną odłączone w przypadku zadziałania ogranicznika obciążenia:

 
 
 
 

150. Sterowanie ruchem podpór żurawia z ładunkiem zawieszonym na haku żurawia jest:

 
 
 
 

151. W jaki sposób realizowana jest kontrola obciążenia w żurawiach przenośnych

 
 
 
 

152. O ile wytwórca nie określi inaczej ogranicznik udźwigu powinien zadziałać gdy masa ładunku przekroczy

 
 
 
 

153. Prędkość wiatru po przekroczeniu której praca żurawiem przenośnym jest zabroniona:

 
 
 
 

154. Maksymalne nachylenie podłoża na  którym rozstawiany jest żuraw nie może przekraczać:

 
 
 
 

155. Przed rozstawieniem żurawia w nowym miejscu pracy obsługujący powinien:

 
 
 
 

156. Bezpieczna odległość rozstawienia żurawia od krawędzi wykopu zależy od:

 
 
 
 

157. Przed podjęciem prac rozładunkowych obsługujący żurawia ma obowiązek:

 
 
 
 

158. Podczas oceny stanu technicznego żurawia przed rozpoczęciem pracy obsługujący:

 
 
 
 

159. Podczas oceny stanu technicznego żurawia przed rozpoczęciem pracy obsługujący:

 
 
 
 

160. Podczas oceny stanu technicznego ukłądu hydraulicznego obsługujący:

 
 
 
 

161. Nieszczelność w ukłądzie hydraulicznym żurawi może się objawiać:

 
 
 
 

162. Stan poziomu oleju w układzie hydraulicznym obsługujący sprawdza:

 
 
 
 

163. O ile wytwórca nie określi inaczej próbę szczelności wewnętrznej układu hydraulicznego wykonujemy:

 
 
 
 

164. Teleskopowanie układu wysięgnikowego wraz z podwieszonym ładunkiem jest:

 
 
 
 

165. Podczas pracy mechanizmem obrotu stateczność żurawia:

 
 
 
 

166. O ile producent nie określa inaczej skuteczność działania zaworów zwrotnych sterowanych (zamków hydraulicznych) żurawia należy sprawdzić:

 
 
 
 

167. Do parametrów żurawia zaliczamy

 
 
 
 

168. Bezpośrednio po zakończeniu pracy, obsługujący żurawia ma obowiązek:

 
 
 
 

169. Nadmiernie rozbujany ładunek może spowodować:

 
 
 
 

170. Bezpieczny sposób sprawdzania działania zaworu przelewowego w żurawiach przeładunkowych ze sterowaniem bezpośrednim przeprowadza się:

 
 
 
 

171. Kryteria i warunki poprawnego wykonania prób ukłądu hydraulicznego ustala:

 
 
 
 

172. W oparciu o przedstawiony diagram określ po przekroczeniu jakiego wysięgu zadziała ogranicznik udźwigu o oznaczeniu 600 T z podwieszonym ładunkiem o masie 700 kg:

 
 
 
 

173. W oparciu o przedstawiony diagram określ na jakim wysięgu zadziała ogranicznik udźwigu żurawia z podwieszonym ładunkiem o masie 3320 kg:

 
 
 
 

174. Czy obsługujący może sprawdzić ogranicznik udźwigu w żurawiu przenośnym?

 
 
 
 

175. Praca żurawia bez podpór:

 
 
 
 

176. Praca żurawiem podczas burzy z wyładowaniami atmosferycznymi jest:

 
 
 
 

177. Minimalna temperatura po przekroczeniu której żurawiem nie można pracować:

 
 
 
 

178. Dopuszczalna maksymalna prędkość wiatru przy której można bezpiecznie pracować żurawiem:

 
 
 
 

179. Na wybór odpowiedniego programu pracy ogranicznika obciążenia w żurawiu może mieć wpływ:

 
 
 
 

180. Układanie podkładów pod podpory żurawia:

 
 
 
 

181. Podkładów pod podppory nie stosuje się:

 
 
 
 

182. Z uwagi na brak wystarczającego miejsca na rozłożenie podpór obsługujący żurawia może:

 
 
 
 

183. Podpory żurawia należy rozstawiać:

 
 
 
 

184. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż prawidłowy pomiar minimalnej odległości od wykopu:

 
 
 
 

185. Bezpieczna odległość rozstawienia żurawia od krawędzi wykopu zależy od:

 
 
 
 

186. Rozstawienie żurawia przy krawędzi niebezpiecznego wykopu

 
 
 
 

187. Bezpieczna odległość żurawia od linii elektroenergetycznej

 
 
 
 

188. Obowiązujące minimalne odległości od linii elektroenergetycznych wynikają z:

 
 
 
 

189. Jaka jest bezpieczna odległość żurawia od ładunku od skrajnych przewodów linii elektroenergetycznych o napięciu znamionowym od 1kV do 15kV

 
 
 
 

190. Jaka jest bezpieczna odległość żurawia lub ładunku od skrajnych przewodów linii elektroenergetycznych o napięciu znamionowym powyżej 110 kV

 
 
 
 

191. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż prawidłowy pomiar minimalnej odległości od linii elektroenergetycznych:

 
 
 
 

192. Praca żurawia w pobliżu ljnii elektroenergetycznej w odległości mniejszej od wartości dopuszczalnej jest:

 
 
 
 

193. Dopuszczalna odległość pracy żurawia od napowietrznej linii elektroenergetycznej mierzy się:

 
 
 
 

194. Podczas podnoszenia i przemieszczania ładunków niedopuszczalne jest:

 
 
 
 

195. Podnoszenie ładunków o masie większej niż udźwig dopuszczalny jest:

 
 
 
 

196. O ile wytwórca nie określi inaczej próbę zamków hydraulicznych w żurawiach ze sterowaniem bezpośrednim wykonujemy:

 
 
 
 

197. Podczas rozładunku materiałów z mobilnych środków transportowych obsługujący ma obowiązek upewnić się:

 
 
 
 

198. W których miejscach przebywanie hakowych jest niedozwolone lub niewłaściwe

 
 
 
 

199. Podczas operacji podnoszenia obsługujący żurawia:

 
 
 
 

200. Eksploatacja żurawia z hakiem pozbawionym fabrycznego zabezpieczenia gardzieli haka jest:

 
 
 
 

201. Podczas oceny stanu technicznego żurawia przed rozpoczęciem pracy obsługujący:

 
 
 
 

202. Korzystając z przedstawionego diagramu wskaż odpowiednią wartość wysięgu i ładunku próbnego podczas przeprowadzenia próby szczelności wewnętrznej żurawia:

 
 
 
 

203. O ile wytwórca nie określi inaczej maksymalna dopuszczalna wartość opadania ładunku żurawi przenośnych budowlanych (o wysięgu poniżej 12m) podczas próby szczelności wynosi:

 
 
 
 

204. O ile wytwórca nie określi inaczej maksymalna dopuszczalna wartość opadania ładunku żurawi przeładunkowych do drewna podczas próby szczelności wynosi:

 
 
 
 

205. Podczas oceny stanu technicznego pulpitu sterującego żurawia obsługujący sprawdza:

 
 
 
 

206. Podczas obsługi codziennej obsługujący żurawia ma obowiązek:

 
 
 
 

207. W przypadku braku możliwości obserwacji przez obsługującego całej drogi jaką pokonuje ładunek:

 
 
 
 

208. Przy eksploatacji żurawia przeładunkowego do drewna:

 
 
 
 

209. Nadmiernie rozbujany ładunek może spowodować:

 
 
 
 

210. W oparciu o przedstawiony diagram określ na jaką maksymalną wysokość można bezpiecznie podnieść ładunek o masie 3,4t:

 
 
 
 

211. W oparciu o przedstawiony diagram określ na jaką maksymalną odległość można bezpiecznie podać ładunek o masie 3,4 t

 
 
 
 

212. W oparciu o przedstawiony diagram wskaż poprawne parametry pracy żurawia:

 
 
 
 

213. W oparciu o przedstawiony diagram wskaż poprawne parametry pracy żurawia:

 
 
 
 

214. W oparciu o przedstawiony diagram wskaż maksymalną masę ładunku, jaką można podać na odległość 10 m:

 
 
 
 

215. W oparciu o przedstawiony diagram wskaż maksymalną masę ładunku, jaką można podać na odległość 20 m:

 
 
 
 

216. W oparciu o przedstawiony diagram określ na jaką maksymalną wysokość można bezpiecznie podać ładunek o masie 3,32 t:

 
 
 
 

217. W oparciu o przedstawiony diagram określ na jaką maksymalną odległość można bezpiecznie podać ładunek o masie 3,32 t:

 
 
 
 

218. W oparciu o przedstawiony diagram wskaż poprawne parametry pracy żurawia:

 
 
 
 

219. W oparciu o przedstawiony diagram wskaż poprawne parametry pracy żurawia:

 
 
 
 

220. W oparciu o przedstawiony diagram wskaż maksymalną masę ładunku, jaką można podać na odległość 4m:

 
 
 
 

221. W oparciu o przedstawiony diagram wskaż maksymalną masę ładunku, jaką można podać na odległość 13m:

 
 
 
 

222. W oparciu o przedstawiony diagram określ na jaką maksymalną wysokość można bezpiecznie podać ładunek o masie 890 kg:

 

 
 
 
 

223. W oparciu o przedstawiony diagram określ na jaką maksymalną odległość można bezpiecznie podać ładunek o masie 620 kg:

 
 
 
 

224. W oparciu o przedstawiony diagram wskaż poprawne parametry pracy żurawia:

 
 
 
 

225. W oparciu o przedstawiony diagram wskaż poprawne parametry pracy żurawia:

 
 
 
 

226. W oparci o przedstawiony diagram wskaż maksymalną masę ładunku, jaką można podać na odległość 4m przy wysokości 5,8 m:

 
 
 
 

227. W oparciu o przedstawiony diagram wskaż maksymalną masę ładunku, jaką można podać na odległość 1,8m przy wysokości 4m:

 
 
 
 

228. W oparciu o przedstawiony diagram określ na jaką maksymalną odległość można bezpiecznie podać ładunek o masie 3980 kg:

 
 
 
 

229. W oparciu o przedstawiony diagram wskaż poprawne parametry pracy żurawia

 
 
 
 

230. W oparciu o przedstawiony diagram wskaż poprawne parametry pracy żurawia:

 
 
 
 

231. W oparciu o przedstawiony diagram wskaż maksymalną masę ładunku, jaką można podać na odległość 7,2 m:

 
 
 
 

232. W oparciu o przedstawiony diagram określ na jaka maksymalną odległość można bezpiecznie podać ładunek o masie 3790 kg:

 
 
 
 

233. W oparciu o przedstawiony diagram określ na jaką maksymalną wysokość można bezpiecznie podać ładunek o masie 3790 kg:

 
 
 
 

234. W oparciu o przedstawiony diagram wskaż poprawne parametry pracy żurawia:

 
 
 
 

235. W oparciu o przedstawiony diagram wskaż poprawne parametry pracy żurawia:

 
 
 
 

236. W oparciu o przedstawiony diagram wskaż maksymalną masę ładunku, jaką można podać na odległość 12,25 m:

 
 
 
 

237. W oparciu o przedstawiony diagram wskaż maksymalną masę ładunku, jaką można podać na odległość 17 m:

 
 
 
 

238. W oparciu o przedstawiony diagram wskaż poprawne parametry pracy żurawia:

 

 
 
 
 

239. W oparciu o przedstawiony diagram określ na jaką maksymalną odległość można bezpiecznie podać ładunek o masie 1300 kg żurawiem oznaczonym symbolem 700T:

 
 
 
 

240. W oparciu o przedstawiony diagram określ na jaką maksymalną odległość można bezpiecznie podać ładunek o masie 1350 kg żurawiem oznaczonym symbolem 600T:

 

 
 
 
 

241. W oparciu o przedstawiony diagram wskaż poprawne parametry pracy żurawi:

 
 
 
 

242. W opraciu o przedstawiony diagram wskaż poprawne parametry pracy żurawia:

 
 
 
 

243. W oparciu o przedstawiony diagram wskaż maksymalną masę ładunku, jaką można podać na odległość 10 m żurawiem oznaczonym symbolem 600T:

 
 
 
 

244. W oparciu o przedstawiony diagram wskaż maksymalną masę ładunku, jaką można podać na odległość 8 m żurawiem oznaczonym symbolem 600T

 
 
 
 

245. W oparciu o przedstawiony diagram określ na jaką maksymalną odległość można bezpiecznie podać ładunek o masie 1290 kg:

 
 
 
 

246. W oparciu o przedstawiony diagram określ na jaką maksymalną wysokość można bezpiecznie podać ładunek o masie 1290 kg:

 
 
 
 

247. W oparciu o przedstawiony diagram wskaż poprawne parametry pracy żurawia:

 
 
 
 

248. W oparciu o przedstawiony diagram wskaż poprawne parametry pracy żurawia:

 
 
 
 

249. W oparciu o przedstawiony diagram wskaż maksymalną masę ładunku, jaką można podać na odległość 12,35 m:

 
 
 
 

250. W oparciu o przedstawiony diagram wskaż maksymalną masę ładunku, jaką można podać na odległość 6,35 m:

 
 
 
 

251. W oparciu o przedstawiony diagram określ na jaką maksymalną odległość można bezpiecznie podać ładunek o masie 6470 kg:

 
 
 
 

252. W oparciu o przedstawiony diagram określ na jaką maksymalną wysokość można bezpiecznie podać ładunek o masie 6470 kg:

 
 
 
 

253. W oparciu o przedstawiony diagram wskaż poprawne parametry żurawia:

 
 
 
 

254. W oparciu o przedstawiony diagram wskaż poprawne parametry pracy żurawia:

 
 
 
 

255. W oparciu o przedstawiony diagram wskaż maksymalną masę ładunku, jaką można podać na odległość 13,9 m:

 
 
 
 

256. W oparciu o przedstawiony diagram wskaż maksymalną masę ładunku jaką można podać na odległość 6,95 m:

 
 
 
 

257. Poniższy rysunek przedstawia cechę:

 
 
 
 

258. Poniższy rysunek przedstawia cechę:

 
 
 
 

259. Poniższy rysunek przedstawia cechę:

 
 
 
 

260. Trawersa służy do:

 
 
 
 

261. Minimalny udźwig urządzenia dźwignicowego podnoszącego ładunek o masie 24 t przy użyciu przedstawionej trawersy wynosi:

 
 
 
 

262. Skrót DOR oznacza:

 
 
 
 

263. Ładunek na haku dwyrożnym należy zawiesić:

 
 
 
 

264. Na redukcję DOR zawiesia wielocięgnowego wpływa:

 
 
 
 

265. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A dla zawiesia linowego:

 
 
 
 

266. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A dla zawiesia linowego

 
 
 
 

267. Na rysunku pokazana jest:

 
 
 
 

268. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż zawartość A (kąt alfa) zawiesia dwucięgnowego:

 
 
 
 

269. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (kąt alfa) dla zawiesia dwucięgnowego:

 
 
 
 

270. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o kąt alfa) dla zawiesia dwucięgnowego:

 
 
 
 

271. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (kąt alfa) dla zawiesia dwucięgnowego:

 
 
 
 

272. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o sposób zawieszenia) dla zawiesia pasowego:

 
 
 
 

273. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o sposób zawieszenia) dla zawiesia pasmowego:

 
 
 
 

274. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o sposób zawieszenia) dla zawiesia pasmowego:

 
 
 
 

275. Wskaż, który ze sposobów podwieszenia ładunku jest prawidłowy:

 
 
 
 

276. Wskaż, który ze sposobów podwieszenia ładunku przy pomocy zawiesia linowego jest prawidłowy:

 
 
 
 

277. Poniższy rysunek przedstawia:

 
 
 
 

278. Poniższy rysunek przedstawia:

 
 
 
 

279. Przedstawione na rysunku zawiesie specjalistyczne służy do:

 
 
 
 

280. Przedstawiony na rysunku zawiesie specjalistyczne służy do:

 
 
 
 

281. Za prawidłowy dobór zawiesia odpowiada:

 
 
 
 

282. Zawiesia podlegają przeglądom okresowym w terminach:

 

 
 
 
 

283. Wybór rodzaju zastosowanego zawiesia zależy od:

 
 
 
 

284. Przed rozpoczęciem pracy obsługujący ma obowiązek:

 
 
 
 

285. Zawiesie to:

 
 
 
 

286. Zawiesia możemy podzielić:

 
 
 
 

287. DOR zawiesia pasmowego można określić:

 
 
 
 

288. Praca z zawiesiem bez tabliczki znamionowej:

 
 
 
 

289.

Zawiesia łańcuchowe:

 
 
 
 

290. Maksymalny dopuszczalny kąt wierzchołkowy alfa stosowany w zawiesiu może wynieść:

 
 
 
 

291. Maksymalny kąt beta w zawiesiu może wynieść:

 
 
 
 

292. Wskaż, który ze sposobów podwieszania ładunku przy pomocy zawiesia linowego jest nieprawidłowy:

 
 
 
 

293. Wskaż, który ze sposobów zamocowania haka jest prawidłowy:

 
 
 
 

294. Wskaż, który ze sposobów zamocowania haka jest nieprawidłowy:

 
 
 
 

295. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A dla zawiesia dwucięgnowego:

 
 
 
 

296. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A dla zawiesia dwucięgnowego:

 
 
 
 

297. O ile wytwórca nie określi inaczej dopuszczalne kryteria zużycia haków przy zawiesiach to:

 
 
 
 

298. O ile wytwórca nie określi inaczej dopuszczalna ilość pęknięć drutów w zawiesiu linowym wynosi:

 
 
 
 

299. Które z poniższych uszkodzeń dyskwalifikują zawiesie linowe z dalszej eksploatacji?

 
 
 
 

300. Wraz ze wzrostem kąta wierzchołkowego alfa:

 
 
 
 

301. Kąty alfa i beta w odniesieniu do zawiesi:

 
 
 
 

302. Podnosząc elementy posiadające ostre krawędzie za pomocą zawiesia pasowego należy:

 
 
 
 

303. Wartość DOR zawiesia wielocięgnowego jest:

 
 
 
 

304. Używanie zawiesi w temperaturze powyżej 100°C jest:

 
 
 
 

305. Poniższy rysunek przedstawia:

 
 
 
 

306. Maksymalny DOR przedstawionego zawiesia wynosi:

 
 
 
 

307. Maksymalny DOR przedstawionego zawiesia przy kącie wierzchołkowym beta 60° wynosi:

 
 
 
 

308. Maksymalny DOR przedstawionego zawiesia przy kącie wierzchołkowym beta 45° wynosi:

 
 
 
 

309. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż poprawny sposób zamocowania haka:

 
 
 
 

310. Maksymalna masa podnoszonego ładunku przy kącie beta wynoszącym 55° nie może przekraczać:

 
 
 
 

311. Maksymalna masa podnoszonego ładunku przy kącie beta wynoszącym 40° nie może przekraczać:

 
 
 
 

312. Maksymalna masa podnoszonego ładunku przy kącie beta wynoszącym 50° nie może przekraczać:

 
 
 
 

313. Maksymalna masa podnoszonego ładunku przy kącie wynoszącym 65° nie może przekraczać:

 
 
 
 

314. W oparciu o przedstawiony rysunek określ maksymalną masę ładunku jaką można podnieść przy pomocy zawiesia 4 cięgnowego:

 
 
 
 

315. W oparciu o przedstawiony rysunek określ maksymalną masę ładunku jaką można podnieść przy pomocy zawiesia 4 cięgnowego:

 
 
 
 

316. W oparciu o przedstawiony rysunek określ maksymalną masę ładunku jaką można podnieść przy pomocy zawiesia 4 cięgnowego:

 
 
 
 

317. Które z przedstawionych zawiesi specjalnych można wykorzystać do podnoszenia blach w pozycji pionowej:

 
 
 
 

318. Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia blach w pozycji poziomej:

 
 
 
 

319. Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia dwuteonowych dźwigarów stalowych:

 

 
 
 
 

320. Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia prętów stalowych znacznej długości:

 
 
 
 

321. Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia ładunków składowanych na paletach transportowych:

 
 
 
 

322. Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia arkusza blachy w pozycji poziomej:

 
 
 
 

323. Na zdjęciu poniżej symbol alfa oznacza:

 
 
 
 

324. Na zdjęciu poniżej symbol beta oznacza:

 
 
 
 

325. Które z poniższych warunków musi bezwzględnie spełniać zawiesie do przemieszczania ładunku: