1. Urządzenie techniczne objęte dozorem technicznym może być eksploatowane na podstawie:

 
 
 
 

2. Które z wymienionych czynności nie należą do zakresu obowiązków obsługującego UTB:

 
 
 
 

3. Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzeń technicznych:

 
 
 
 

4. Dozorem technicznym nazywamy:

 
 
 
 

5. Dozór techniczny nad urządzeniami technicznymi wykonuje:

 
 
 
 

6. Zmiana parametrów technicznych lub zmiana konstrukcji urządzenia technicznego traktowana jest jako:

 
 
 
 

7. Uzgodnioną naprawę lub modernizację urządzeń technicznych może wykonać:

 
 
 
 

8. Ustawa o dozorze technicznym określa następujące formy dozoru technicznego:

 
 
 
 

9. Decyzję zezwalającą na eksploatację urządzenia technicznego wydaje:

 
 
 
 

10. Obsługujący urządzenia techniczne może podjąć pracę gdy:

 
 
 
 

11. Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć pracę gdy:

 
 
 
 

12. W przypadku nieprzestrzegania przez eksploatującego przepisów o dozorze technicznym eksploatujący:

 
 
 
 

13. W przypadku stwierdzenia zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska inspektor:

 
 
 
 

14. W przypadku niebezpiecznego uszkodzenia urządzenia technicznego lub nieszczęśliwego wypadku eksploatujący:

 
 
 
 

15. Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi może zostać cofnięte przez:

 
 
 
 

16. Urządzenie techniczne nieobjęte dozorem technicznym to:

 
 
 
 

17. Urządzenia technicznę objęte dozorem technicznym to:

 
 
 
 

18. Niebezpieczne uszkodzenia urządzenia technicznego to:

 
 
 
 

19. Nieszczęśliwy wypadek to:

 
 
 
 

20. Podnoszenie i przenoszenie osób przez urządzenie techniczne przeznaczone wyłącznie do transportu ładunków wymaga:

 
 
 
 

21. Odpowiedzialnym za zapewnienie właściwek obsługi i konserwacji urządzenia technicznego jest:

 
 
 
 

22. Wymagane przepisami prawa przeglądy konserwacyjne wykonuje:

 
 
 
 

23. Dziennik konserwacji urządzenia technicznego prowadzi:

 
 
 
 

24. Badania odbiorcze przeprowadza się dla urządzeń technicznych

 
 
 
 

25. Badania okresowe przeprowadza się dla urządzeń technicznych objętych dozorem:

 
 
 
 

26. Nieobecność konserwującego na badaniu urządzenia technicznego wymaga min.:

 
 
 
 

27. Kandydat na obsługującego urządzenie techniczne musi:

 
 
 
 

28. Obsługujący urządzenie techniczne ma obowiązek przerwać pracę gdy:

 
 
 
 

29. Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzenia mogą być określone:

 
 
 
 

30. Terminy badań okresowych i doraźnych kontrolnych UTB określone są:

 
 
 
 

31. Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest:

 
 
 
 

32. Urządzenie  techniczne można eksploatować na podstawie:

 
 
 
 

33. Po wykonanych czynnościach przy urządzeniu technicznym inspektor sporządza

 
 
 
 

34. Naprawę i modernizację urządzenia technicznego wykonuje

 
 
 
 

35. Bezpośrednio odpowiedzialnym za bezpieczną eksploatację urządzenia technicznego jest:

 
 
 
 

36. Informacje dotyczące zasad bezpiecznej obsługi urządzenia są zawarte w:

 
 
 
 

37. W ramach czynności przed rozpoczęciem pracy obsługujący:

 
 
 
 

38. Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje:

 
 
 
 

39. Przeciążenie UTB w trakcie pracy:

 
 
 
 

40. Badania doraźne eksploatacyjne wykonuje się m.in.:

 
 
 
 

41. Obowiązki obsługującego określone są:

 
 
 
 

42. Badania okresowe urządzenia technicznego są wykonywane przez:

 
 
 
 

43. Jednostką dozoru technicznego jest:

 
 
 
 

44. Zaświadczenie kwalifikacyjne uprawniające do obsługi urządzeń technicznych ważne są na terenie:

 
 
 
 

45. Obowiązek stosowania środków ochrony indywidualnej przez operatorów urządzeń technicznych wynika z:

 
 
 
 

46. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu przepisom dozoru technicznego podlegają:

 
 
 
 

47. Instrukcja eksploatacji może nie zawierać:

 
 
 
 

48. Księga rewizyjna urządzenia musi zawierać:

 
 
 
 

49. Decyzja wydana przez UDT:

 
 
 
 

50. Do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje może przystąpić osoba, która:

 
 
 
 

51. Po zakończonym badaniu technicznym z wynikiem pozytywnym inspektor UDT:

 
 
 
 

52. Zaświadczenia kwalifikacyjne:

 
 
 
 

53. Dokonujący przeróbek urządzenia technicznego bez uzgodnienia z organem właściwej jednostki dozoru technicznego:

 
 
 
 

54. Kto dopuszcza do eksploatacji urządzenie techniczne bez ważnej decyzji zezwalającej na eksploatację.:

 
 
 
 

55. Instrukcja eksploatacji to:

 
 
 
 

56. Zaświadczeń kwalifikacyjnych do obsługi nie wymaga się:

 
 
 
 

57. Osoba posiadająca zaświadczenia kwalifikacyjne może obsłuiwać:

 
 
 
 

58. Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest:

 
 
 
 

59. Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych są:

 
 
 
 

60. Obsługujący który jest świadkiem wypadku ma obowiązek

 
 
 
 

61. Obsługującemu nie wolno

 
 
 
 

62. Formami dozoru technicznego są:

 
 
 
 

63. Podnoszenie osób urządzenia, które zostały zaprojektowane I wykonane wyłącznie do podnoszenia ładunków

 
 
 
 

64. Podnoszenie ładunków za pomocą dwóch lub więcej UTB

 
 
 
 

65. Przebywanie osób pod ładunkiem przenoszonym jest

 
 
 
 

66. Przenoszenie ładunków nad osobami jest

 
 
 
 

67. Zaświedczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje:

 
 
 
 

68. Komisja egzaminacyjna powiadamia osobę zainteresowaną o wyniku egzaminu:

 
 
 
 

69. Dziennik konserwacji powinien być prowadzony:

 
 
 
 

70. Instrukcja stanowiskowa:

 
 
 
 

71. Po upływie terminu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi urządzenia obsługujący:

 
 
 
 

72. Przedłużenie ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego następuje:

 
 
 
 

73. Udźwig UTB to parametr urządzenia bezpośrednio związany z:

 
 
 
 

74. Masa netto 1000l wody wynosi ok:

 
 
 
 

75. Masa ładunku składającego się z 40 opakowań po 25kg każdy wynosi:

 
 
 
 

76. Masa 60 kartonów po 20kg każdy wynosi

 
 
 
 

77. Masą podnoszonczego ładunku można określić na podstawie:

 
 
 
 

78. Informacja dotycząca udźwigu urządzenia może być zawarta:

 
 
 
 

79. Prawidłowe określenie jednostki udźwiu to:

 
 
 
 

80. Łączniki suwnicy:

 
 
 
 

81. Łapy oporowe to:

 
 
 
 

82. Zagarniacze to:

 
 
 
 

83. Kleszcze szynowe to:

 
 
 
 

84. Jakie są różnice między wciągnikiem a wciągarką?

 
 
 
 

85. Zabezpieczeniami elektrycznymi stosowanymi w budowie suwnic są:

 
 
 
 

86. Zabezpieczeniami mechanicznymi stosowanymi w budowie suwnic są:

 
 
 
 

87. Jaki element konstrukcji nośnej łączy czołownice

 
 
 
 

88. Gdzie montowane są łapy oporowe?

 
 
 
 

89. Ile elementów dociskających linę powinno być zamontowanych na bębnie linowym?

 
 
 
 

90. Łącznik główny nie powinien rozłączać obwodów:

 
 
 
 

91. Głównymi elementami konstrukcji nośnej suwnicy są:

 
 
 
 

92. Do czego służy blokada zerowa?

 
 
 
 

93. W mechanizmach podnoszenia suwnic ogólnego przeznaczenia powinno się stosować hamulce:

 
 
 
 

94. Łącznik suwnicy powinien znajdować się:

 
 
 
 

95. Elementami zabezpieczającymi typu mechanicznego są:

 
 
 
 

96. Które z wymienionych poniżej elementów są zabezpieczeniami typu mechanicznego?

 
 
 
 

97. Łącznik STOP:

 
 
 
 

98. O ile producent nie określi inaczej, ile wynosi dopuszczalne wytarcie gardzieli haka suwnicy ogólnego przeznaczenia?

 
 
 
 

99. O ile producent nie określi inaczej, ile wynosi dopuszczalne rozwarcie gardzieli haka?

 
 
 
 

100. Jakie zabezpieczenia mechaniczne znajdują się na czołownicy?

 
 
 
 

101. O ile producent nie określi inaczej, ile wynosi dopuszczalne zmniejszenie średnicy liny ze względu na wytarcie zewnętrznej warstwy drutów?

 
 
 
 

102. Czy każda suwnica pracująca na zewnątrz powinna być wyposażona w wiatromierz?

 
 
 
 

103. Czy każda suwnica pracująca na zewnątrz powinna być wyposażona w kleszcze przeciwiatrowe?

 
 
 
 

104. Czy każda suwnica sterowana z kabiny musi posiadać blokadę zerową?

 
 
 
 

105. Łącznik bezpieczeństwa „STOP” służy do:

 
 
 
 

106. Zderzaki suwnicy to:

 
 
 
 

107. Kompletne sprawdzenie hamulca mechanizmu podnoszenia polega na:

 
 
 
 

108. Zdaniem łapy oporowej jest:

 
 
 
 

109. Blokada zerowa suwnic sterowanych z kabin uniemożliwia:

 
 
 
 

110. Do czego służą zabezpieczenia przeciwwiatrowe?

 
 
 
 

111. Na zdjęciu przedstawiono suwnicę:

 
 
 
 

112. Łącznik krańcowy mechanizmu podnoszenia w kierunku „góra”:

 
 
 
 

113. Co oznacza napis na moście suwnicy Q = 10t + 10t?

 
 
 
 

114. Co to jest blokada krzyżowa w kasecie sterującej?

 
 
 
 

115. Nastawniki to elementy suwnicy służące do:

 
 
 
 

116. Mechanicznym ogranicznikiem jazdy suwnicy montowanym na torze jezdnym jest:

 
 
 
 

117. Ile wynosi udźwig nominalny suwnicy o oznaczeniu Q = 10/3,2t?

 
 
 
 

118. Zadziałanie ogranicznika udźwigu spowoduje:

 
 
 
 

119. Czołownica to element:

 
 
 
 

120. O ile producent nie określił inaczej, łączniki krańcowe mechanizmu jazdy sywnicy mają za zadanie:

 
 
 
 

121. Łącznik STOP na stanowisku operatora suwnicy służy do:

 
 
 
 

122. W przypadku pracy dwóch lub kilku suwnic na jednym torowisku, zabezpieczenia elektryczne zapobiegające najechaniu suwnic na siebie to:

 
 
 
 

123. Kierunki jazdy suwnicy sterowanej radiowo powinny być oznaczone

 
 
 
 

124. Skrót GNP oznacza:

 
 
 
 

125. Zabezpieczeniem przed wypadnięciem ładunku z gardzieli haka jest:

 
 
 
 

126. Jakim kolorem powinien być oznaczony łącznik bezzwłocznego zatrzymania STOP?

 
 
 
 

127. Dźwigar suwnicy to:

 
 
 
 

128. Jakiego typu haki można stosować w zbloczach?

 
 
 
 

129. W jakich suwnicach nie jest wymagane zastosowanie łącznika krańcowego mechanizmu podnoszenia w kierunku góra?

 
 
 
 

130. O ile wytwórca nie określi inaczej, minimalna odległość w jakiej musi zatrzymać się zblocze hakowe, licząc od najniżej położonych elementów suwnicy wynosi:

 
 
 
 

131. Zderzaki suwnicy montowane są:

 
 
 
 

132. Jaka jest dopuszczala liczba widocznych pęknięc haka suwnicy?

 
 
 
 

133. Elementem bezpieczeństwa montowanym w mechanizmie podnoszenia suwnic może być:

 
 
 
 

134. Oznaczenie udźwigu suwnicy 8t + 8t informują o tym, że:

 
 
 
 

135. Do podstawowych parametrów wciągnika należy:

 
 
 
 

136. Sprawdzenie blokady zerowej:

 
 
 
 

137. Podczas sprawdzenia blokady zerowej:

 
 
 
 

138. Czy obsługującemu wolno w pewnych sytuacjach przeciążać suwnicę podczas pracy?

 
 
 
 

139. Czy zawiesie można zaczepić na końcu haka ( na rogu haka)?

 
 
 
 

140. Podnoszenie ładunków przez otwór w stropie z niżej płożonej kondygnacji:

 
 
 
 

141. Podczas załadunku samochodu ciężarowego za pomocą suwnicy kierowca pojazdu powinien znajdować się:

 
 
 
 

142. W przypadku rozkołysania ładunku należy:

 
 
 
 

143. Metr sześcienny stali w przybliżeniu waży:

 
 
 
 

144. Ładunek blach stalowych o objętość 0,5 metra sześciennego:

 
 
 
 

145. W przypadku podnoszenia dużego ładunku i obecności przy tej czynności kilku hakowych wydających polecenia operatorowi suwnicy należy:

 
 
 
 

146. Ładunki wolno składować:

 
 
 
 

147. Suwnica z chwytnikiem pneumatycznym może służyć do podnoszenia:

 
 
 
 

148. Próba hamulca mechanimu podnoszenia jest negatywna jeśli:

 
 
 
 

149. O ile producent nie przewidział inaczej, łącznik krańcowy mechanizmu podnoszenia w kierunku „dół” powinien być tak ustawiony aby:

 
 
 
 

150. Istotnym kryterium zużyciu haka jest:

 
 
 
 

151. Sprawdzenie łącznika krańcowego mechanizmu podnoszenia w kierunku „góra” wukonuje się:

 
 
 
 

152. Pęknięta spltka liny nośnej suwnicy powoduje, że:

 
 
 
 

153. Poniższy rysunek przedstawia cechę:

 
 
 
 

154. Poniższy rysunek przedstawia cechę:

 
 
 
 

155. Poniższy rysunek przedstawia cechę:

 
 
 
 

156. Trawersa służy do:

 
 
 
 

157. Minimalny udźwig urządzenia dźwignicowego podnoszącego ładunek o masie 24t przy użyciu przedstawionej trawersy wynosi:

 
 
 
 

158. Skrót DOR oznacza:

 
 
 
 

159. Ładunek na haku dwuróznym należy zawiesić:

 
 
 
 

160. Na redukcję DOR zawiesia wielocięgnowego wpływa:

 
 
 
 

161. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A dla zawiesia linowego

 
 
 
 

162. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A dla zawiesia linowego:

 
 
 
 

163. Na rysunku pokazana jest:

 
 
 
 

164. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartosć A ( kąt alfa) dla zawiesia dwucięgnowego:

 
 
 
 

165. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartść A ( kąt alfa) dla zawiesia dwucięgnowego:

 
 
 
 

166. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A ( DOR w oparciu o kąt alfa) dla zawiesia dwucięgnowego:

 
 
 
 

167. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A ( DOR w oparciu o kąt alfa) dla zawiesią dwucięgnowego:

 
 
 
 

168. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartosć A (DOR w oparciu o sposób zawieszenia ) dla zawiesia pasowego:

 
 
 
 

169. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A ( DOR w oparciu o sposób zawieszenia ) dla zawiesia pasowego:

 
 
 
 

170. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A ( DOR w oparciu o sposób zawieszenia ) dla zawiesia pasowego:

 
 
 
 

171. Wskaż, który ze sposobów podwieszenia ładunku jest prawidłowy:

 
 
 
 

172. Wskaż, który ze sposobów podwieszenia ładunku przy pomocy zawiesia linowego jest prawidłowy:

 
 
 
 

173. Poniższy rysunek przedstawia:

 
 
 
 

174. Poniższy rysunek przedstawia:

 
 
 
 

175. Przedstawione na rysunku zawiesie specjalistyczne służy do:

 
 
 
 

176. Przedstawione na rysunku zawiesie specjalistyczne służy do:

 
 
 
 

177. Za prawidłowy dobór zawiesia odpowiada:

 
 
 
 

178. Zawiesia podlegają przeglądom okresowym w terminach:

 
 
 
 

179. Wybór rodzaju zastosowanego zawiesia zależy od:

 
 
 
 

180. Przed rozpoczęciem pracy obsługujący ma obowiązek:

 
 
 
 

181. Zawiesie to:

 
 
 
 

182. Zawiesie możemy podzielić:

 
 
 
 

183. DOR zawiesia pasowego można określić:

 
 
 
 

184. Praca z zawiesiem bez tabliczki znamionowej:

 
 
 
 

185. Zawiesia łańcuchowe:

 
 
 
 

186. Maksymalny dopuszczalny kąt wierzchołkowy alfa stosowany w zawiesiu może wynieść:

 
 
 
 

187. Maksymalny kąt beta w zawiesiu może wynieść:

 
 
 
 

188. Wskaż który ze sposobów podwieszenia ładunków przy pomocy zawiesia linowego jest nieprawidłowy:

 
 
 
 

189. Wskaż, który ze sposobów podwieszenia ładunku przy pomocy zawiesia linowego jest prawidłowy:

 
 
 
 

190. Wskaż, który ze sposobów zamocowania haka jest nieprawidłowy:

 
 
 
 

191. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A dla zawiesia dwucięgnowego:

 
 
 
 

192. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A dla zawiesia dwucięgnowego:

 
 
 
 

193. O ile wytwórca nie określi inaczej dopuszczalne kryteria zużycia haków przy zawiesiach to:

 
 
 
 

194. O ile wytwórca nie określi inaczej dopuszczalna ilość pęknięć drutów w zawiesiu linowym wynosi:

 
 
 
 

195. Które z poniższych uszkodzeń dyskwalifikują zawiesie linowe z dalszej eksploatacji?

 
 
 
 

196. Wraz ze wzrostem kąta wierzchołkowego alfa:

 
 
 
 

197. Kąty alfa i beta w odniesieniu do zawiesi:

 
 
 
 

198. Podnosząc elementy posiadające ostre krawędzie za pomocą zawiesia pasowego należy:

 
 
 
 

199. Wartość DOR zawiesia wielocięgnowego jest:

 
 
 
 

200. Używanie zawiesi w temperaturze powyżej 100 stopni Celsjusza jest:

 
 
 
 

201. Poniższy rysunek przedstawia:

 
 
 
 

202. Maksymalny DOR przedstawionego zawiesia wynosi:

 
 
 
 

203. Maksymalny DOR przedstawionego zawiesia przy kącie wierzchołkowym beta 60 stopni wynosi:

 
 
 
 

204. Maksymalny DOR przedstawionego zawiesia przy kącie wierzchołkowym beta 45 stopni wynosi:

 
 
 
 

205. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż poprawny sposób zamocwania haka:

 
 
 
 

206. Maksymalna masa podnoszonego ładunku przy kącie beta wynoszącym 55 stopni nie może przekraczać:

 
 
 
 

207. Maksymalna masa podnoszonego ładunku przy kącie beta wynoszącym 40 stopni nie może przekraczać:

 
 
 
 

208. Maksymalna masa podnoszonego ładunku przy kącie beta wynoszącym 50 stopni nie może przekraczać:

 
 
 
 

209. Maksymalna masa podnoszonego ładunku przy kącie beta wynoszącym 65 stopni nie może przekraczać:

 
 
 
 

210. W oparciu o przedstawiony rysunek określ maksymalną masę ładunku jaką można podnieść przy pomocy zawiesia 4 cięgnowego:

 
 
 
 

211. W oparciu o przedstawiony rysunek określ maksymalną masę ładunku jaką można podnieść przy pomocy zawiesia 4 cięgnowego:

 
 
 
 

212. W oparciu o przedstawiony rysunek określ maksymalną masę ładunku jaką można podnieść przy pomocy zawiesia  4 cięgnowego:

 
 
 
 

213. Które z przedstawionych zawiesi specjalnych można wykorzystać do podnoszenia blach w pozycji pionowej:

 
 
 
 

214. Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia blach w pozycji poziomej:

 
 
 
 

215. Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia dwuteowych dźwigarni stalowych:

 
 
 
 

216. Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia prętów stalowych o znacznej długości:

 
 
 
 

217. Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia ładunków składowanych na paletach transportowych:

 
 
 
 

218. Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia arkusza w pozycji poziomej:

 
 
 
 

219. Na zdjęciu poniżej symbol alfa oznacza:

 
 
 
 

220. Na zdjęciu poniżej symbol beta oznacza:

 
 
 
 

221. Które z poniższych warunków musi bezwględnie spełniać zawiesie do przemieszczania ładunku:

 
 
 
 

222. Obsługujący przed rozpoczęciem pracy suwnicą powinien:

 
 
 
 

223. W przypadku awarii suwnicy z ładunkiem na haku obsługujący powinien wykonać następujące czynności:

 
 
 
 

224. Obsługującemu zabrania się:

 
 
 
 

225. Sprawdzanie działania łączników krańcowych:

 
 
 
 

226. Próbe hamulca przeprowadza się:

 
 
 
 

227. W przypadku gdy splotka w linie zostanie wyciśnięta:

 
 
 
 

228. Gdy suwnica ulegnie uszkodzeniu:

 
 
 
 

229. Próbę łącznika krańcowego mechanizmu podnoszenia w kierunku góra wykonuje się:

 
 
 
 

230. Ogranicznnikiem ruchów roboczych mechanizmów suwnicy jest:

 
 
 
 

231. Po zakończonej pracy, zblocze hakowe:

 
 
 
 

232. Co oznacza informacja 20/5 t umieszczona na suwnicy?

 
 
 
 

233. Co oznacza napis na suwnicy 25t + 5t?

 
 
 
 

234. Na jakiej wysokości nad osobami można przewieźć ładunek przy użyciu suwnicy?

 
 
 
 

235. Na jakiej wysokości nad przeszkodami (np. maszynami) zalecia się przewieźć ładunek przy użyciu suwnicy?

 
 
 
 

236. W jaki celu stosuje się blokadę zerową nastawników?

 
 
 
 

237. Jak należy zapobiegać whaniom dużych gabrytowo ładunków?

 
 
 
 

238. Kiedy powinno stosować się trawersę?

 
 
 
 

239. Czy wolno podnosić ładunki tkwiące w ziemi lub przymarznięte?

 
 
 
 

240. Czy podczas pracy można pozostawić zawieszony ładunek na haku suwnicy bez nadzoru?

 
 
 
 

241. Czy można podnosić jeden ładunek przez dwie lub więcej suwnic?

 
 
 
 

242. Przenoszenie ludzi wraz z ładunkiem:

 
 
 
 

243. Sygnal STOP, na który należy bezwłocznie zareagować może podać:

 
 
 
 

244. Jak należy zawieszać  ładunek na haku dwurożnym?

 
 
 
 

245. Do przeciągnięcia ładunku leżącego poza polem pracy suwnicy można użyć:

 
 
 
 

246. Operator suwnicy, widząc ludzi na trasie przenoszonego ładunku, powinien:

 
 
 
 

247. W przypadku stwierdzenia niewłaściwego ustawienia łącznika krańcowego mechanizmu podnoszenia w kierunku góra operator powinien:

 
 
 
 

248. Po zakończeniu pracy suwnicą należy:

 
 
 
 

249. Jeżeli podczas przenoszenia ładunku suwnicą operator zauważy samoczynne powolne opuszczanie się ładunku, wówczas:

 
 
 
 

250. Kojarzenie ruchów suwnicy to:

 
 
 
 

251. Chcąc podnieść ładunek o nieznanej masie należy:

 
 
 
 

252. Próbę hamulca mechanizmu podnoszenia wykonujemy:

 
 
 
 

253. Jak należy poprawnie sprawdzić działanie łączników krańcowych w suwnicach dwubiegowych?

 
 
 
 

254. Czy operator suwnicy, wciągnika, wciągarki, po zakończeniu pracy na haku mechanizmu podnoszenia może pozostawić zawiesia:

 
 
 
 

255. Czy obsługujący może eksploatować urządzenie z uszkodzonym hamulcem mechanizmu podnoszenia:

 
 
 
 

256. Czy obsługujący może podnosić przemieszczany ładunek gdy liny mechanizmu podnoszenia wciągnika, wciągarki, suwnicy nie są w pionie:

 
 
 
 

257. Zabezpieczenia przeciwwiatrowe obsługujący suwnicy zobowiązany jest uruchomić:

 
 
 
 

258. Nad kontenerami w których mogą przebywać ludzie:

 
 
 
 

259. W przypadku ograniczonej widoczności miejsca składowania ładunku należy:

 
 
 
 

260. Blokada zerowa uniemożliwi załączenie suwnicy w przypadku:

 
 
 
 

261. Strefa bezpieczeństwa suwnicy będącej w ruchu zależy od?