1. Urządzenie techniczne objęte dozorem technicznym może być eksploatowane na podstawie:

 
 
 
 

2. Które z wymienionych czynności nie należą do zakresu obowiązków obsługującego UTB:

 
 
 
 

3. Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzeń technicznych:

 
 
 
 

4. Dozorem technicznym nazywamy:

 
 
 
 

5. Dozór techniczny nad urządzeniami technicznymi wykonuje:

 
 
 
 

6. Zmiana parametrów technicznych lub zmiana konstrukcji urządzenia technicznego traktowana jest jako:

 
 
 
 

7. Uzgodnioną naprawę lub modernizację urządzeń technicznych może wykonać:

 
 
 
 

8. Ustawa o dozorze technicznym określa następujące formy dozoru technicznego:

 
 
 
 

9. Decyzję zezwalającą na eksploatację urządzenia technicznego wydaje:

 
 
 
 

10. Obsługujący urządzenia techniczne może podjąć pracę gdy:

 
 
 
 

11. Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć pracę gdy:

 
 
 
 

12. W przypadku nieprzestrzegania przez eksploatującego przepisów o dozorze technicznym eksploatujący:

 
 
 
 

13. W przypadku stwierdzenia zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska inspektor:

 
 
 
 

14. W przypadku niebezpiecznego uszkodzenia urządzenia technicznego lub nieszczęśliwego wypadku eksploatujący:

 
 
 
 

15. Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi może zostać cofnięte przez:

 
 
 
 

16. Urządzenie techniczne nieobjęte dozorem technicznym to:

 
 
 
 

17. Urządzenia technicznę objęte dozorem technicznym to:

 
 
 
 

18. Niebezpieczne uszkodzenia urządzenia technicznego to:

 
 
 
 

19. Nieszczęśliwy wypadek to:

 
 
 
 

20. Odpowiedzialnym za zapewnienie właściwej obsługi i konserwacji urządzenia technicznego jest:

 
 
 
 

21. Wymagane przepisami prawa przeglądy konserwacyjne wykonuje:

 
 
 
 

22. Dziennik konserwacji urządzenia technicznego prowadzi:

 
 
 
 

23. Badania odbiorcze przeprowadza się dla urządzeń technicznych

 
 
 
 

24. Badania okresowe przeprowadza się dla urządzeń technicznych objętych dozorem:

 
 
 
 

25. Nieobecność konserwującego na badaniu urządzenia technicznego wymaga min.:

 
 
 
 

26. Kandydat na obsługującego urządzenie techniczne musi:

 
 
 
 

27. Obsługujący urządzenie techniczne ma obowiązek przerwać pracę gdy:

 
 
 
 

28. Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzenia mogą być określone:

 
 
 
 

29. Terminy badań okresowych i doraźnych kontrolnych UTB określone są:

 
 
 
 

30. Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest:

 
 
 
 

31. Urządzenie  techniczne można eksploatować na podstawie:

 
 
 
 

32. Po wykonanych czynnościach przy urządzeniu technicznym inspektor sporządza

 
 
 
 

33. Naprawę i modernizację urządzenia technicznego wykonuje

 
 
 
 

34. Bezpośrednio odpowiedzialnym za bezpieczną eksploatację urządzenia technicznego jest:

 
 
 
 

35. Informacje dotyczące zasad bezpiecznej obsługi urządzenia są zawarte w:

 
 
 
 

36. W ramach czynności przed rozpoczęciem pracy obsługujący:

 
 
 
 

37. Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje:

 
 
 
 

38. Przeciążenie UTB w trakcie pracy:

 
 
 
 

39. Badania doraźne eksploatacyjne wykonuje się m.in.:

 
 
 
 

40. Obowiązki obsługującego określone są:

 
 
 
 

41. Badania okresowe urządzenia technicznego są wykonywane przez:

 
 
 
 

42. Jednostką dozoru technicznego jest:

 
 
 
 

43. Zaświadczenie kwalifikacyjne uprawniające do obsługi urządzeń technicznych ważne są na terenie:

 
 
 
 

44. Obowiązek stosowania środków ochrony indywidualnej przez operatorów urządzeń technicznych wynika z:

 
 
 
 

45. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu przepisom dozoru technicznego podlegają:

 
 
 
 

46. Instrukcja eksploatacji może nie zawierać:

 
 
 
 

47. Księga rewizyjna urządzenia musi zawierać:

 
 
 
 

48. Decyzja wydana przez UDT:

 
 
 
 

49. Do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje może przystąpić osoba, która:

 
 
 
 

50. Po zakończonym badaniu technicznym z wynikiem pozytywnym inspektor UDT:

 
 
 
 

51. Zaświadczenia kwalifikacyjne:

 
 
 
 

52. Dokonujący przeróbek urządzenia technicznego bez uzgodnienia z organem właściwej jednostki dozoru technicznego:

 
 
 
 

53. Kto dopuszcza do eksploatacji urządzenie techniczne bez ważnej decyzji zezwalającej na eksploatację.:

 
 
 
 

54. Instrukcja eksploatacji to:

 
 
 
 

55. Zaświadczeń kwalifikacyjnych do obsługi nie wymaga się:

 
 
 
 

56. Osoba posiadająca zaświadczenia kwalifikacyjne może obsłuiwać:

 
 
 
 

57. Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest:

 
 
 
 

58. Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych są:

 
 
 
 

59. Obsługujący który jest świadkiem wypadku ma obowiązek

 
 
 
 

60. Formami dozoru technicznego są:

 
 
 
 

61. Zaświedczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje:

 
 
 
 

62. Komisja egzaminacyjna powiadamia osobę zainteresowaną o wyniku egzaminu:

 
 
 
 

63. Dziennik konserwacji powinien być prowadzony:

 
 
 
 

64. Instrukcja stanowiskowa:

 
 
 
 

65. Po upływie terminu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi urządzenia obsługujący:

 
 
 
 

66. Przedłużenie ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego następuje:

 
 
 
 

67. Udźwig UTB to parametr urządzenia bezpośrednio związany z:

 
 
 
 

68. Informacja dotycząca udźwigu urządzenia może być zawarta:

 
 
 
 

69. Prawidłowe określenie jednostki udźwiu to:

 
 
 
 

70. Wysięg podestu to:

 
 
 
 

71. Składnikiem wykresu pola pracy podestu nie jest:

 
 
 
 

72. O ile wytwórca nie określi inaczej przeglądy konserwacyjne podestów przejezdnych powinny być wykonywane nie rzadzej niż:

 
 
 
 

73. Badania okresowe podestów przejezdnych wykonywane są:

 
 
 
 

74. Operatorem podestu ruchomego sterowanego z platformy roboczej może być osoba która:

 
 
 
 

75. W przypadku podestów gdzie dopuszczalna ilość osób mogących przebywać na platformie roboczej jest większa niż 2, zaświdczenie kwalifikacyjne do obsługi musi posiadać:

 
 
 
 

76. W oparciu o przedstawiony rysunek określ maksymalny udźwig podestu:

 
 
 
 

77. W oparciu o przedstawiony rysunek określ maksymalną ilość osób, które mogą przebywać na platformie roboczej:

 
 
 
 

78. W oparciu o przedstawiony rysunek określ poprawne parametry pracy podestu:

 
 
 
 

79. Przedstawiony rysunek określa:

 
 
 
 

80. Przedstawiony rysunek określa:

 
 
 
 

81. Przedstawiony rysunek określa:

 
 
 
 

82. Paląca się lampka ostrzegawcza przy pokazanym symbolu graficznym występującym w niektórych podestach oznacza:

 
 
 
 

83. Podest oznaczony przedstawionym rysunkiem jest:

 
 
 
 

84. Przedstawiony rysunek określa:

 
 
 
 

85. Wybór pozycji A w przedstawionym rysunku oznacza:

 
 
 
 

86. Załączenie mechanizmu podczas jazdy podestu nożycowego realizowane jest poprzez wychylenie dźwigni sterującej po wcześniejszym wciśnieciu przycisku oznaczonego literą:

 
 
 
 

87. Załączenie mechanizmu podnoszenia podestu nożycowego realizowane jest poprzez wychylenie dźwigni sterującej po wcześniejszym wciśnięciu przycisku oznaczonego literą:

 
 
 
 

88. Który z oznaczonych piktogramów oznacza funkcję skrętu kół jezdnych podestu:

 
 
 
 

89. Na maksymalny udźwig podestu z przedstawionego rysunku składa się:

 
 
 
 

90. Przedstawiony rysunek określa:

 
 
 
 

91. Wychylenie dźwigni sterującej w kierunku A powoduje:

 
 
 
 

92. Wychylenie dźwigni sterującej w kierunku B powoduje:

 
 
 
 

93. Wciśnięcie przycisków oznaczonych literą C znajdujących się na dźwigni sterującej powoduje:

 
 
 
 

94. Przedstawiony symbol określa:

 
 
 
 

95. Mechaniczy element bezpieczęństwa zabezpieczający podest nożycowy przed skutkami uszkodzenia kół jezdnych podczas jazdy z uniesioną platformą to oznaczony na rysunku element:

 
 
 
 

96. Mechaniczny element bezpieczęństwa zabezpieczający podest nożycowy przed skutkami kół jezdnych podczas jazdy z uniesioną platformą to:

 
 
 
 

97. Akumulatory podestów przejezdnych elektrycznych:

 
 
 
 

98. Parametry podane przez producenta na tabliczce znamionowej akumulatorów to:

 
 
 
 

99. Wyłącznik bezpieczeństwa STOP jest:

 
 
 
 

100. Wyłącznik bezpieczeństwa STOP:

 
 
 
 

101. Wyłącznik bezpieczeństwa STOP:

 
 
 
 

102. Jednym ze sposobów zabezpieczenia podestu przed przypadkowym uruchomieniem dźwigni sterującej jest:

 
 
 
 

103. Prędkość jazdy podestu ruchomego przejezdnego wolnobieżnego:

 
 
 
 

104. Na wartość prędkości podestu ruchomego wolnobieżnego ma wpływ:

 
 
 
 

105. Podpory podestów ruchomych mają za zadanie:

 
 
 
 

106. Kolumna obrotowa podestu:

 
 
 
 

107. Jaka jest różnica pomiędzy wysięgiem a wysięgnikiem?

 
 
 
 

108. Zmiana wysięgu może być realizowana przez:

 
 
 
 

109. Wysięgnik teleskopowy podestu:

 
 
 
 

110. Zawór zwrotny sterowany (zamek hudrauliczny) w układzie hydraulicznym podestu zapewnia ochronę przed:

 
 
 
 

111. Jaki zawór zabezpieczający znajduje się w układzie hydraulicznym podpór?

 
 
 
 

112. Zawory zwrotne (zamki hydrauliczne) montuje się w układach:

 
 
 
 

113. Elementem wytwarzającym ciśnienie w układzie hydraulicznym podestu jest:

 
 
 
 

114. Zawór przelewowy instalowany w układzie hydraulicznym podestu:

 
 
 
 

115. Hydrauliczne elementy bezpieczeństwa to:

 
 
 
 

116. Zawór bezpieczeństwa w układzie hydraulicznym zabezpiecza:

 
 
 
 

117. Zamki hydrauliczne instalowane w układach hydraulicznych podestów:

 
 
 
 

118. Rozdzielacz hydrauliczny instalowany jest w układzie w celu:

 
 
 
 

119. Elementem wykonawczym w układzie hydraulicznym podestu jest:

 
 
 
 

120. Elementem chroniącym układ hydrauliczny przed nadmiernym wzorstem ciśnienia jest:

 
 
 
 

121. Sterowanie rozdzielaczem w układzie hydraulicznym podestu może być realizowane w sposób:

 
 
 
 

122. Zawór przelewowy w układzie hydraulicznym podestu podczas nadmiernego wzrostu ciśnienia kieruje olej:

 
 
 
 

123. W którym miejscu montowane są zawory zwrotne sterowane( tzw. zamki hydrauliczne)?

 
 
 
 

124. Kryteria i warunki poprawnego wykonania prób układu hydraulicznego ustala:

 
 
 
 

125. Gęstość oleju hydraulicznego w temperaturze ujemnej:

 
 
 
 

126. Co to jest „krawędź wywrotu”?

 
 
 
 

127. Dopuszczalna prędkość wiatru podczas pracy podestem wynosi:

 
 
 
 

128. Podesty ruchome są przezaczone do:

 
 
 
 

129. Zabezpieczenia typu mechanicznego spotykane w podestach ruchomych przejezdnych to:

 
 
 
 

130. Zabezpieczenia typu elektrycznego spotykane w podestach ruchomych przejezdnych to:

 
 
 
 

131. Korekty rozstawienia podpór można dokonać:

 
 
 
 

132. Awaryjne opuszczanie w podestach wolnobieżnych nożycowych realizowane jest najczęściej:

 
 
 
 

133. Czujnik złożenia wysięgnika podestu montowanego na pojeździe w pozycje transportową zabezpiecza przed:

 
 
 
 

134. Kontakty poprawnego rozłożenia podpór w kierunku dół w podeście przejezdnym:

 
 
 
 

135. Narzędzia i elementy znajdujące się na platformie roboczej:

 
 
 
 

136. Na platformie roboczej mogą zanjdować się:

 
 
 
 

137. Która z czynności jest szczególnie niebezpieczna podczas wykonywania prac na maksymalnej wysokości?

 
 
 
 

138. Która z czynności jest szczególnie niebezpieczna podczas wykonywania prac na maksymalnym wysięgu?

 
 
 
 

139. Bezpieczna odległość rozstawienia podestu od krawędzi wykopu zależy od:

 
 
 
 

140. Bezpieczna odległość rozstawienia podestu od krawędzi wykopu zależy od:

 
 
 
 

141. Rozstawienie podestu przy krawędzi wykopu:

 
 
 
 

142. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż poprawny pomiar bezpiecznej odległości podestu od krawędzi wykopu:

 
 
 
 

143. Bezpieczna odlegóść pracy podestu od linii elektroenergetycznej:

 
 
 
 

144. Bezpieczna odległość podestu od skrajnych przewodów linii elektroenergetycznych o napięciu znamionowym od 1 do 15 kV wynosi:

 
 
 
 

145. Bezpieczna odległość podestu od skrajnych przewodów linii elektroenergetycznych o napięciu znamionowym od 30 do 110 kV wynosi:

 
 
 
 

146. Bezpieczna odległość podestu od skrajnych przewodów linii elektroenergetycznych o napięciu znamionowym od 15 do 30 kV wynosi:

 
 
 
 

147. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż prawidłowy pomiar minimalnej odległości linii elektroenergetycznych:

 
 
 
 

148. Praca podestu w pobliżu linni elektroenergetycznej w odległości mniejszej od wartości dopuszczalnej jest:

 
 
 
 

149. Wchodzenie lub schodzenie na/z platformy roboczej możliwe jest:

 
 
 
 

150. W oparciu o przedstawiony rysunek określ prawidłowe parametry podestu:

 
 
 
 

151. W oparciu o przedstawiony rysunek określ prawidłowe parametry podestu:

 
 
 
 

152. Zapewnienie odpowiedniego poziomu elektrolitu w akumulatorach podestów przejezdnych należy do obowiązku:

 
 
 
 

153. W ramach obsługi codziennej i oceny akumulatorów podestów przejezdnych elektrycznych operator sprawdza:

 
 
 
 

154. Operator po zauważeniu podczas jazdy palącej się lampki kontrolnej ciśnienia oleju powinien:

 
 
 
 

155. Świecąca się lub migająca lampka serwisowa oznacza że:

 
 
 
 

156. Sprawne dźwignie sterujące:

 
 
 
 

157. W przypadku podestów wyposażonych w dwa lub więcej miejsc do sterowania:

 
 
 
 

158. W ramach obsługi codziennej operator sprawdza czy:

 
 
 
 

159. Sprawny układ bezpieczeństwa z chwilą rozłożenia podpór w podestach nożycowych powinien:

 
 
 
 

160. Bezpieczny sposób sprawdzenia działania zaworu przelewowego w podestach przeprowadza się:

 
 
 
 

161. O ile wytwórca nie określi inaczej maksymalna wartość opadania platformy roboczej wynosi:

 
 
 
 

162. Podczas pracy mechanizmem obrotu stateczność podestu:

 
 
 
 

163. Niebiezpieczne ruchy podestu wysięgnikowego które są wyłączane w przypadku przeciążenia to:

 
 
 
 

164. Podczas oceny stanu technicznego pulpitu sterującego podestu operator sprawdza m.in.:

 
 
 
 

165. Wyciek zewnętrzny oleju w układzie hydraulicznym podestu będzie dyskwalifikował urządzenie z bezpiecznej eksploatacji gdy:

 
 
 
 

166. Nieszczelność w układzie hydraulicznym podestów może się objawiać:

 
 
 
 

167. Podczas oceny stanu technicznego podestu przed rozpoczęciem pracy operator:

 
 
 
 

168. Podczas oceny stanu tehnicznego podestu przed rozpoczęciem pracy operator:

 
 
 
 

169. Podczas oceny stanu technicznego układ hydraulicznego operator:

 
 
 
 

170. „Skokowy” ruch mechanizmu podnoszenia może być spowodowany:

 
 
 
 

171. Stan poziomu oleju w układzie hydraulicznym operator sprawdza:

 
 
 
 

172. O ile wytwórca nie określi inaczej maksymalna dopuszczalna wartość wsunięcia się podpory podczas próby szczelności wynosi:

 
 
 
 

173. Podczas uwalniania uwięzionej osoby z platformy roboczej należy:

 
 
 
 

174. Zwiększenie przez operatora wysokości roboczej podestu nożycowego:

 
 
 
 

175. Układanie podkładów pod podpory podestu:

 
 
 
 

176. Przed rozstawieniem podestu w nowym miejscu pracy opertor powinien:

 
 
 
 

177. O ile wytwórca nie określi inaczej próbę zamków hydraulicznych w podestach ze sterowaniem bezpośrenim należy wykonać:

 
 
 
 

178. Próbe zamków hydraulicznych w podestach ze sterowaniem pośrednim wykonuje się:

 
 
 
 

179. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu:

 
 
 
 

180. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu:

 
 
 
 

181. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu:

 
 
 
 

182. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 15m i wysięgu 11m:

 
 
 
 

183. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej na wysokości 15m i wysięgu 7m:

 
 
 
 

184. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 22m i wysięgu 4m:

 
 
 
 

185. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 22m i wysięgu 9m:

 
 
 
 

186. W oparciu o przedstawiony wykres pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masą 200kg:

 
 
 
 

187. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu:

 
 
 
 

188. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu:

 
 
 
 

189. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu:

 
 
 
 

190. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 17m i wysięgu 11m:

 
 
 
 

191. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 18m i wysięgu 8m:

 
 
 
 

192. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 22m i wysięgu 4m:

 
 
 
 

193. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 26m i wysięgu 7m:

 
 
 
 

194. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masą 200kg uniesionej na wysokość 22m:

 
 
 
 

195. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masą 230kg uniesionej na wysokość 17m:

 
 
 
 

196. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masą 100kg uniesionej na wysokość 14m:

 
 
 
 

197. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masą 100kg uniesionej na wysokość 18m:

 
 
 
 

198. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu:

 

 
 
 
 

199. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu:

 

 
 
 
 

200. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu:

 

 
 
 
 

201. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 21m i wysięgu 11m:

 

 
 
 
 

202. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 18m i wysięgu 8m:

 

 
 
 
 

203. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 20m i wysięgu 10m:

 

 
 
 
 

204. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 19m i wysięgu 11m:

 

 
 
 
 

205. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masą 215kg uniesionej na wysokość 22m:

 

 
 
 
 

206. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masą 215kg uniesionej na wysokość 17m:

 

 
 
 
 

207. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masą 115kg uniesionej na wysokość 14m:

 

 
 
 
 

208. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masą 80kg uniesionej na wysokość 18m:

 

 
 
 
 

209. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu:

 

 
 
 
 

210. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy okreś maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 16m i wysięgu 8m:

 

 
 
 
 

211. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy okreś maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 15m i wysięgu 10m:

 

 
 
 
 

212. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masą 200kg:

 

 
 
 
 

213. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu:

 

 
 
 
 

214. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu:

 

 
 
 
 

215. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy okreś maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 12m i wysięgu 4m:

 

 
 
 
 

216. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy okreś maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 8m i wysięgu 6m:

 

 
 
 
 

217. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masą 200kg:

 

 
 
 
 

218. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masą 80kg:

 

 
 
 
 

219. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masą 240kg:

 

 
 
 
 

220. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry podestu:

 
 
 
 

221. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry podestu:

 
 
 
 

222. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry podestu:

 
 
 
 

223. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry podestu:

 
 
 
 

224. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 23m i wysięgu 6m:

 
 
 
 

225. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 22m i wysięgu 9m:

 
 
 
 

226. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalną dopuszczalną ilość osób jaką można podnieść na wysokość 24m:

 
 
 
 

227. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalną dopuszczalną ilość osób jaką można podnieść na wysokość 18m przy wysięgu 10m:

 
 
 
 

228. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masą 200kg:

 
 
 
 

229. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu:

 
 
 
 

230. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu:

 
 
 
 

231. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej po lewej stronie pojazdu w odległości 6m od osi obrotu:

 
 
 
 

232. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej po lewej stronie pojazdu w odległości 8m od osi obrotu:

 
 
 
 

233. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalny dopuszczalny wysięg podestu z obciążeniem 200kg:

 
 
 
 

234. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalny dopuszczalny wysięg podestu z obciążeniem 120kg:

 
 
 
 

235. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalny dopuszczalny wysięg podestu z obciążeniem 80kg:

 
 
 
 

236. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu:

 
 
 
 

237. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu:

 
 
 
 

238. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż z której pozycji uniesienie platformy jest niemożliwe

 
 
 
 

239. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu: