1. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu przepisom dozoru technicznego podlegają:

 
 
 
 

2. Decyzję zezwalającą na eksploatację urządzenia technicznego wydaje

 
 
 
 

3. Po upływie terminu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego do konserwacji urządzenia konserwujący:

 
 
 
 

4. Jednostka dozoru technicznego jest:

 
 
 
 

5. Zakres badania UTB wykonywanego przez inspektora właściwej jednostki dozoru technicznego obejmuje m.in.

 
 
 
 

6. Badania okresowe urządzenia technicznego są wykonywane przez:

 
 
 
 

7. Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzeń technicznych:

 
 
 
 

8. Zaświadczenia kwalifikacyjne uprawniające do konserwacji urządzeń technicznych ważne są na terenie:

 
 
 
 

9. Prawidłowy wpis w dzienniku konserwacji powinien zawierać m.in.

 
 
 
 

10. Urządzenia techniczne objęte dozorem technicznym to:

 
 
 
 

11. Dozorem technicznym nazywamy:

 
 
 
 

12. Deklaracja zgodności WE to:

 
 
 
 

13. Dziennik konserwacji urządzenia technicznego prowadzi:

 
 
 
 

14. Które z wymienionych czynności nie należą do zakresu obowiązków konserwującego UTB:

 
 
 
 

15. Do wniosku o badanie odbiorcze UTB wymagana jest dokumentacja uzupełniająca dla:

 
 
 
 

16. Obowiązkiem konserwatora jest m.in.

 
 
 
 

17. Odpowiedzialnym za zapewnienie właściwej obsługi i konserwacji urządzenia technicznego jest:

 
 
 
 

18. Wykonanie uzgodnionej naprawy urządzenia technicznego obejmuje m.in.

 
 
 
 

19. Urządzenie techniczne objęte dozorem technicznym może być eksploatowane na podstawie:

 
 
 
 

20. Terminy badań okresowych i doraźnych UTB określone są:

 
 
 
 

21. Obowiązek stosowania środków ochrony indywidualnej przez konserwatorów urządzeń technicznych może wynikać:

 
 
 
 

22. Do wniosku o badanie odbiorcze UTB należy dołączyć m.in.

 
 
 
 

23. Jednostką długości zgodną z układem SI jest:

 
 
 
 

24. Zgodnie z rozp. MPiT w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, modernizacji i napraw UTB pomiary elektryczne urządzeń pracujących w pomieszczeniach zamkniętych (z pominięciem urządzeń do przemieszczania osó należy wykonywać nie rzadziej niż:

 
 
 
 

25. Ustawa o dozorze technicznym określa następujące formy dozoru technicznego:

 
 
 
 

26. Urządzenie przedstawione do badań technicznych wykonywanych przez inspektora UDT powinno:

 
 
 
 

27. Dozór techniczny nad urządzeniami technicznymi wykonuje:

 
 
 
 

28. Po wykonanych czynnościach przy urządzeniu technicznym inspektor sporządza:

 
 
 
 

29. Zaświadczenia kwalifikacyjne:

 
 
 
 

30. Urządzenia techniczne nieobjęte dozorem technicznym to:

 
 
 
 

31. Zaświadczenia kwalifikacyjne do konserwacji urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje:

 
 
 
 

32. Wykonanie pomiarów elektrycznych obejmuje m.in.

 
 
 
 

33. Naprawę i modernizację urządzenia technicznego wykonuje:

 
 
 
 

34. Zaświadczenie kwalifikacyjne do konserwacji mogą zostać cofnięte przez:

 
 
 
 

35. Badania odbiorcze przeprowadza się dla urządzeń technicznych:

 
 
 
 

36. Komisja egzaminacyjna powiadamia osobę zainteresowaną o wyniku egzaminu:

 
 
 
 

37. Kandydat na konserwatora urządzenie techniczne musi:

 
 
 
 

38. Resurs urządzenia to:

 
 
 
 

39. Deklaracja zgodności WE to:

 
 
 
 

40. Badania okresowe przeprowadza się dla urządzeń technicznych objętych dozorem:

 
 
 
 

41. W przypadku przekroczenia resursu UTB:

 
 
 
 

42. Przedłużenie ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego następuje:

 
 
 
 

43. Terminy wykonania pomiarów elektrycznych UTB zawarte są w:

 
 
 
 

44. Wykonanie pomiarów elektrycznych odnotowuje się w :

 
 
 
 

45. Zawartość dokumentacji uzupełniającej wynika z :

 
 
 
 

46. Kto dopuszcza do eksploatacji urządzenie techniczne bez ważnej decyzji zezwalającej na eksploatację:

 
 
 
 

47. Konserwującemu nie wolno:

 
 
 
 

48. Czynności konserwujących nie wykonuje się dla UTB, które:

 
 
 
 

49. Obowiązki konserwującego określone są:

 
 
 
 

50. Prawidłowy wpis w dzienniku konserwacji powinien zawierać m.in.

 
 
 
 

51. Wniosek o badanie urządzenia technicznego można złożyć:

 
 
 
 

52. Prawidłowy wpis w dzienniku konserwacji powinien zawierać m.in.

 
 
 
 

53. Dokonujący przeróbek urządzenia technicznego bez uzgodnienia z organem właściwej jednostki dozoru technicznego podlega:

 
 
 
 

54. Zmiana parametrów technicznych lub zmiana konstrukcji urządzenia technicznego traktowana jest jako:

 
 
 
 

55. Zaświadczenie kwalifikacyjne do konserwacji urządzeń technicznych są:

 
 
 
 

56. Po zakończonym badaniu technicznym z wynikiem pozytywnym inspektor UDT:

 
 
 
 

57. Która z przedstawionych napraw wymaga uzgodnienia z organem dozoru technicznego:

 
 
 
 

58. Badanie doraźno – eksploatacyjne wykonuje się m.in. po :

 
 
 
 

59. Proces modernizacji UTB obejmuje m.in.

 
 
 
 

60. Terminy wykonania pomiarów elektrycznych UTB zawarte są w:

 
 
 
 

61. O ile wytwórca nie określi inaczej przegląd stanu konstrukcji nośnej w tym i połączeń rozłącznych i nierozłącznych UTB konserwator wykonuje nie rzadziej niż raz na:

 
 
 
 

62. Osoba posiadająca zaświadczenie kwalifikacyjne do konserwacji może wykonywać przeglądy konserwacyjne:

 
 
 
 

63. Zaświadczenia kwalifikacyjne do konserwacji urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje:

 
 
 
 

64. Podnoszenie i przenoszenie osób przez urządzenie techniczne przeznaczone wyłącznie do transportu ładunków wymaga:

 
 
 
 

65. Uzgodnioną naprawę lub modernizację urządzeń technicznych może wykonać:

 
 
 
 

66. Obowiązek sporządzenia dokumentacji określającej stopień wykorzystania resursu UTB spoczywa na:

 
 
 
 

67. W przypadku nieprzestrzegania przez konserwatora przepisów o dozorze technicznym:

 
 
 
 

68. Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzeń technicznych:

 
 
 
 

69. Badania doraźne eksploatacyjne wykonuje się m.in.

 
 
 
 

70. Dokonujący przeróbek urządzenia technicznego bez uzgodnienia z organem właściwej jednostki dozoru technicznego podlega:

 
 
 
 

71. Proces modernizacji UTB obejmuje m.in.

 
 
 
 

72. Decyzja wydana przez UDT:

 
 
 
 

73. Nieobecność konserwującego na badaniu urządzenia technicznego wymaga m.in.

 
 
 
 

74. Niebezpieczne uszkodzenie urządzenia technicznego to:

 
 
 
 

75. Prawidłowy wpis w dzienniku konserwacji powinien zawierać m.in.

 
 
 
 

76. Informacje dotyczące zakresu wykonywanych czynności konserwacyjnych są zawarte w: