Eksploatujący oznacza podmiot, osobę fizyczną lub prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, który przyjmuje na siebie obowiązki wynikające z przepisów o dozorze technicznym oraz w dyspozycji którego znajduje się urządzenie.

Dozór techniczny są to określone ustawą działania zmierzające do bezpiecznego funkcjonowania urządzeń technicznych oraz urządzeń do odzyskiwania par paliwa oraz bezpieczeństwa publicznego w ich obszarze.

Urządzenia techniczne objęte dozorem technicznym pełnym lub ograniczonym mogą być eksploatowane wyłącznie na podstawie decyzji zezwalającej wydanej przez właściwy organ jednostki dozoru technicznego (UDT, WDT, TDT).

W celu zgłoszenia w jednostce dozoru nowego urządzenia technicznego np. wózka jezdniowego (widłowego), żurawi, podestów ruchomych czy suwnic należy w odpowiedniej jednostce przedłożyć komplet dokumentów zgodnie z paragrafem 4 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego.

Decyzji zezwalającej na eksploatację nie wymaga się do urządzeń objętych dozorem uproszczonym tj. określonych w ww. rozporządzeniu urządzeń o udźwigu do 250 kg jednak nie służących do podnoszenia osób.

Eksploatujący zobowiązany jest do zapewnienia odpowiedniej obsługi i konserwacji urządzenia technicznego. Winien założyć i przechowywać dziennik konserwacji do którego po przeglądzie wpisuje się uprawniony konserwator.

Eksploatujący, który nie przestrzega przepisów ustawy o dozorze technicznym, dopuszcza do eksploatacji urządzenie techniczne:

1) bez otrzymania decyzji organu właściwej jednostki dozoru technicznego o dopuszczeniu urządzenia do eksploatacji lub obrotu,
2) wbrew decyzji organu właściwej jednostki dozoru technicznego o wstrzymaniu eksploatacji lub wycofaniu z obrotu urządzenia technicznego,
podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.
2. Tej samej karze podlega ten, kto:

2) przerabia urządzenie techniczne bez zgody organu właściwej jednostki dozoru
technicznego.

Ponadto kto:
1) uniemożliwia lub utrudnia wykonywanie czynności, o których mowa w art. 14 ust. 2,
2) nie wykonuje obowiązku zawiadomienia organu właściwej jednostki dozoru technicznego o niebezpiecznym uszkodzeniu urządzenia technicznego lub nieszczęśliwym wypadku związanym z eksploatacją urządzenia technicznego,
podlega karze grzywny.

Postępowanie w sprawach następuje w trybie określonym w przepisach Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

Ustawa o dozorze technicznym

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego

Wytyczne dozoru technicznego