Egzamin w zakresie obsługi urządzeń technicznych takich jak wózki jezdniowe (widlaki), żurawie, suwnice, podesty itp. przeprowadza komisja powołana przez Urząd Dozoru Technicznego. W skład komisji wchodzą co najmniej 2 osoby. Sprawdzanie kwalifikacji przeprowadzane jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych.

Do egzaminu może przystąpić osoba pełnoletnia, władająca językiem polskim (w innym przypadku musi zapewnić tłumacza przysięgłego).

Egzamin przeprowadza się na pisemny wniosek osoby zainteresowanej. Jako jednostka szkoleniowa robimy to w waszym imieniu. Wniosek określa jeden rodzaj urządzenia technicznego i jeden zakres kwalifikacji. Ponadto dane osoby zainteresowanej oraz miejsce przeprowadzenia egzaminu w części teoretycznej oraz praktycznej.

Część teoretyczna przeprowadzana jest w formie pisemnej w postaci testu wyboru (a, b, c, d)

Część praktyczna obejmuje obsługę lub konserwację urządzenia.

Komisja egzaminacyjna informuje osobę zainteresowaną o wyniku egzaminu bezpośrednio po egzaminie.

Pozytywny wynik egzaminu jest podstawą do wydania zaświadczenia kwalifikacyjnego przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego. Zaświadczenia ważne są na terenie RP, z dokumentem tożsamości oraz na czas określony. Terminy ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych określone są w załączniku nr 3 do ww. rozporządzenia np. wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem oraz wózków z wysięgnikiem (stara kat. II WJO) ważne są 10 lat, wózki „specjalizowane” obejmujące wózki z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem oraz wózki z wysięgnikiem( stara kat I WJO) ważne są 5 lat, suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia 10 lat, podesty ruchome przejezdne 5 lat. (dotyczy obsługi)

Należy pamiętać iż wszystkie wcześniej wydane uprawnienia tzw. „bezterminowe” również tracą ważność jednak w tym przypadku nie ma znaczenia rodzaj urządzenia. Zgodnie z art. 3 Ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o dozorze technicznym zaświadczenia wydane przed dniem 1 czerwca 2019 r., zachowują ważność przez okres 5 lat.

Przedłużenie okresu ważności jest bezpłatne i następuje na wniosek.

Zgodnie z art. 23 Ustawy o dozorze technicznym ustęp 2 c warunkiem przedłużenia okresu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego jest:

1) złożenie wniosku o przedłużenie okresu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego NIE PÓŹNIEJ NIŻ 3 MIESIĄCE PRZED DNIEM UPŁYWU WAŻNOŚCI tego zaświadczenia;

2) wykonywanie czynności w zakresie określonym w zaświadczeniu kwalifikacyjnym przez co najmniej 3 lata w okresie ostatnich 5 lat ważności zaświadczenia.

W powyższym wniosku widnieje oświadczenie osoby zainteresowanej składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Serdecznie zapraszamy na szkolenia

Sylwia 794-543-096, 570-597-115

KOMPETENTNY OPERATOR TO KLUCZ DO SPRAWNEGO PROCESU PRODUKCJI

Egzamin jest państwowy i składa się z części teoretycznej (testy) oraz praktycznej.

Szkolenie oraz egzamin organizujemy w siedzibie naszej jednostki lub w siedzibie waszej firmy.

Po egzaminie czas oczekiwania na zaświadczenie kwalifikacyjne UDT  ok. 2 tygodnie.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu.

Sylwia 794-543-096