Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym z dnia 15 grudnia 2017 r.

Ww. Rozporządzenie określa wymagania BHP przy użytkowaniu wózków jezdniowych.

Zgodnie z & 4.1 do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia dopuszcza się osobę, która ukończyła 18 lat i posiada zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi wózków jezdniowych uzyskane na podstawie przepisów dotyczących trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych.

Rozporządzenie określa również terminy utraty ważności imiennych zezwoleń o których mowa w &4 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym.

  1. wystawione do dnia 31. grudnia 2004 r. zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2019 r.
  2. wystawione do dnia 31. grudnia 2014 r, zachowują ważność nie dłużej niż do 31 grudnia 2020 r.
  3. wystawione od dnia 1 stycznia 2015 r. zachowują ważność nie dłużej niż do 31 grudnia 2021 r.