Przy współpracy z Wielkopolską Grupą Prawniczą zapraszamy na szkolenia z zakresu Zamówień Publicznych dla Przedsiębiorców. Wszelkie informacje i zapisy Szymon Poczwardowski tel. 517-594-833 e-mail s.poczwardowski@wgpr.pl lub Sylwia Kaczmarek tel. 794-543-096 e-mail biuro@kursy-gorzow.pl

Program szkolenia w ramach projektu

Zamówienia publiczne dla przedsiębiorców – konkretnie, przystępnie, fachowo

 Prowadzący: Andrzej Łukaszewicz

Część teoretyczna (16h)

Dzień 1

 1. Przepisy regulujące udzielanie zamówień publicznych w Polsce (2 godziny szkoleniowe)
  1. Ustawa prawo zamówień publicznych oraz akty wykonawcze
   1. Definicje ustawowe
   2. Strony w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
 • Uczestnicy procedury, czyli kto przeprowadza czynności w postępowaniu w imieniu zamawiającego i jakie to ma znaczenie dla wykonawców
 1. Zakres przedmiotowy obowiązywania ustawy, czyli jakie zamówienia są zwolnione w trybów ustawy
 2. Zasady udzielania zamówień
 3. Pozyskiwanie informacji o zamówieniach publicznych (2 godziny szkoleniowe)
  1. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym
   1. gdzie są publikowane ogłoszenia
   2. w jakim terminie są publikowane, czyli ile wykonawca ma czasu na przygotowanie oferty
 • co jest treścią ogłoszenia
 1. co to są progi unijne
 2. prezentacja systemu eKatalogi, czyli źródło informacji o zamówienia o wartości do 30000 euro
 3. prezentacja Biuletynu Zamówień Publicznych, czyli źródło informacji o zamówienia o wartości powyżej 30000 euro
 • prezentacja Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, czyli źródło informacji o zamówienia o wartości powyżej „progów unijnych”
 1. Protokół z postępowania, czyli źródło wiedzy dla wykonawcy o przebiegu postępowania
 2. Komunikacja zamawiającego z wykonawcą, czyli jakimi środkami są przesyłane informacje i dokumenty oraz w jaki sposób zadawać pytania zamawiającemu

 

 1. Uczestnictwo wykonawcy w postępowaniu w zależności od trybu udzielania zamówienia publicznego (2 godziny szkoleniowe)
  1. Wprowadzenie, czyli jakie tryby ustawodawca przewidział oraz które ograniczają konkurencję
  2. Przetarg nieograniczony – przebieg procedury oraz sposób uczestnictwa wykonawcy w procedurze
  3. Przetarg ograniczony – przebieg procedury oraz sposób uczestnictwa wykonawcy w procedurze
  4. Negocjacje z ogłoszeniem – przebieg procedury oraz sposób uczestnictwa wykonawcy w procedurze
  5. Dialog konkurencyjny – przebieg procedury oraz sposób uczestnictwa wykonawcy w procedurze
  6. Negocjacje bez ogłoszenia – przebieg procedury oraz sposób uczestnictwa wykonawcy w procedurze
  7. Zamówienie z wolnej ręki – przebieg procedury oraz sposób uczestnictwa wykonawcy w procedurze
  8. Partnerstwo innowacyjne – przebieg procedury oraz sposób uczestnictwa wykonawcy w procedurze
  9. Zapytanie o cenę – przebieg procedury oraz sposób uczestnictwa wykonawcy w procedurze
  10. Licytacja elektroniczna – przebieg procedury oraz sposób uczestnictwa wykonawcy w procedurze

 

 1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (2 godziny szkoleniowe)
  1. Informacje ogólne dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
   1. Jak pozyskać SIWZ
   2. Jaka jest treść SIWZ
  2. Opis przedmiotu zamówienia
   1. Ogólne zasady opisywania przedmiotu zamówienia
   2. Klauzule społeczne w opisie przedmiotu zamówienia
 • Narzucanie norm w opisie przedmiotu zamówienia
 1. Co to jest CPVCo to jest dialog techniczny i jak przebiega
 1. Wyjaśnienia do treści SIWZ, czyli kiedy i jak zadać pytania co SIWZ

 

Dzień 2

 1. Spełnianie przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu (2 godziny szkoleniowe)
  1. Jakie warunki udziału w postępowaniu może postawić zamawiający
  2. Jak udokumentować spełnienie warunków w postępowaniu, czyli jakich dokumentów może żądać zamawiający i w jakiej formie należy je złożyć
  3. Korzystanie z zasobów innych podmiotów
  4. Obligatoryjne i fakultatywne przesłanki do wykluczenia
  5. Jak udokumentować brak przesłanek do wykluczenia, czyli jakich dokumentów może żądać zamawiający i w jakiej formie je złożyć
  6. Uzupełnienie dokumentów w przypadku ich braku lub błędów

 

 1. Przygotowanie oferty (1,5 godziny szkoleniowej)
  1. Złożenie oferty
   1. Ogólne informacje na temat formy, miejsca i czasu złożenia
   2. Zmiana lub wycofanie oferty
  2. Pojęcie oferty częściowej i oferty wariantowej
  3. Oferta
   1. jakie dokładnie dokumenty składa wykonawca
   2. Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa
 • Dokumenty potwierdzające spełnienie przez oferowane dostawy/usługi/roboty wymagań zamawiającego, w tym próbki
 1. Termin związania ofertą
 2. Wadium (czyli co to jest i w jakiej formie może być składane)
 3. Proces oceny ofert (1,5 godziny szkoleniowej)
  1. Otwarcie ofert
  2. Kryteria oceny ofert, czyli co zadecyduje o wyborze oferty
  3. Weryfikacja dokumentów w toku oceny ofert
  4. Ocena treści oferty, wyjaśnienia treści oferty
  5. Poprawianie pomyłek
  6. Odrzucenie oferty
  7. Rozstrzygnięcie postępowania
   1. wybór najkorzystniejszej oferty
   2. unieważnienie postępowania
 1. Umowy w sprawie zamówienia publicznego (1,5 godziny szkoleniowej)
  1. Ogólne ustawowe zasady zawierania umów w sprawie zamówienia publicznego
  2. Umowa na roboty budowlane a podwykonawstwo
  3. Zabezpieczenie umowy (co to jest i w jakiej formie może być wniesione)
 1. Środki ochrony prawnej (1,5 godziny szkoleniowej)
  1. Środki ochrony prawnej – co to jest i jakie możliwości ma wykonawca
  2. Odwołanie
   1. Od czego można się odwołać w zależności od wartości zamówienia
   2. Gdzie i jak wnosi się odwołanie
 • W jakim terminie należy wnieść odwołanie
 1. Jaka powinna być treść odwołania
 2. Zakaz zawarcia umowy przed wydaniem orzeczenia
 3. Przystąpienie do odwołania
 • Odpowiedź zamawiającego na odwołanie
 • Warunki rozpoznania
 1. Odwołanie – wpis
 2. Rozpoznanie odwołania
 3. Orzeczenie
 1. Skarga
  1. Tryb wnoszenia skargi
  2. Opłata

cześć praktyczna (16h)

Dzień 3

 1. Wyszukiwanie ogłoszeń o zamówieniu (2 godziny szkoleniowe)

Ćwiczenie z wykorzystaniem wyszukiwarek:

 1. Wyszukiwanie według rodzaju zamówienia
 2. Wyszukiwanie według miejsca
 3. Wyszukiwanie konkretnego zamówienia
 4. Analiza ogłoszenia o zamówieniu i SIWZ (2 godziny szkoleniowe)
 5. Ćwiczenie – analiza SIWZ na roboty budowlane
 6. Ćwiczenie – analiza SIWZ na usługi
 7. Przygotowanie dokumentacji potwierdzającej spełnienie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu (4 godziny szkoleniowe)
 8. Ćwiczenie – przygotowanie oferty oraz zebranie dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu
 9. Studium przypadku – badanie i ocena ofert

 

Dzień 4

 1. Zlecanie zamówienia podwykonawcy (2 godziny szkoleniowe)

Ćwiczenie – konstrukcja umowy o podwykonawstwo

 1. Tworzenie konsorcjów, odpowiedzialność członków konsorcjum (2 godziny szkoleniowe)

Ćwiczenie obejmujące

 1. zawarcie umowy konsorcjum
 2. przygotowanie oferty wspólnej
 3. wypełnienie Jednolitego Elektronicznego Dokumentu Zamówienia
 4. Przygotowanie oferty zgodnie z wymogami SIWZ (2 godziny szkoleniowe)

Ćwiczenie – przygotowanie oferty

 1. Procedura składani odwołania /wnoszenia skargi (2 godziny szkoleniowe)
 2. Redagowanie informacji, o której mowa w art. 181 pzp
 3. Redagowanie odwołania