PRACODAWCO!

Zapraszamy do zapoznania się z Krajowym Funduszem Szkoleniowym we właściwych dla miejsca prowadzenia działalności Urzędach Pracy.

 Zapewniamy pomoc przy wypełnianiu wniosków pracodawców o przyznanie środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego osób będących pracownikami lub pracodawcami.

Zgodnie z art. 69 b ust.1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy pracodawca może otrzymać środki KFS na sfinansowanie:

  • 80% kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż do wysokości 300%przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika,
  • 100% kosztów kształcenia ustawicznego – jeżeli należy do grupy mikroprzedsiębiorców,  nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.                                                                                                                                                   W ramach KFS finansuje się tylko koszty kształcenia ustawicznego, które jeszcze się nie rozpoczęło (tj.: kursy, studia podyplomowe, egzaminy), umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych oraz badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu. Do kosztów  KFS nie wlicza się wynagrodzenia za godziny nieobecności w pracy w związku z uczestnictwem w zajęciach, kosztów delegacji w przypadku konieczności dojazdu do miejscowości innej niż miejsce pracy, kosztów związanych z dojazdem, wyżywieniem, zakwaterowaniem, itp.